Strona główna » Historia zmian » Księga

Historia zmian w programie Księga

Zmiany w wersji 3.175.2017(2017-03-20)
 • Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.174.2017(2017-03-14)
 • Umożliwiono wysyłkę e-deklaracji autoryzowanej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Na oknie potwierdzenia wysyłki deklaracji dodano pole "Metoda autoryzacji" pozwalające wskazać czy deklaracja ma być autoryzowana danymi podatnika i jego przychodem w latach ubiegłych czy z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Zmiany w wersji 3.173.2017(2017-03-10)
 • Umożliwiono generowanie comiesięcznych deklaracji VAT-27 oraz VAT-UE w przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT. Po wybraniu opcji generowania któregoś z ww. formularzy deklaracji VAT otwiera się dodatkowe menu pozwalające wskazać dodatkowo miesiąc danego kwartału za który ma zostać otwarta lub wygenerowana deklaracja.
 • Wprowadzono mechanizm walidacji danych w księdze w przypadku generowania jednolitego pliku kontrolnego JPK. Program nie dopuści do wygenerowania JPK jeśli w zadanym okresie istnieje chociaż jedno zdarzenie gospodarcze bez wskazanego kontrahenta lub danych adresowych.
Zmiany w wersji 3.172.2017(2017-02-26)
 • Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży dodano przy pozycji "Odwrotne obciążenie" listę z możliwością wyboru czy jest to usługa czy dostawa towarów. Ustawienie tego parametru ma wpływ na w której sekcji deklaracji VAT-27 transakcja zostanie wykazana oraz w których polach deklaracji VAT-7.
Zmiany w wersji 3.171.2017(2017-02-24)
 • W Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek dochodowy" dodano przełącznik "Podczas wyliczania zaliczek stosuj kwotę wolną obowiązującą od 2017 roku". W zależności od ustawienia przełącznika program oblicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy według nowych lub starych zasad.
Zmiany w wersji 3.170.2017(2017-02-15)
 • Na oknie dodawania lub edycji dokumentu do rejestru VAT zakupów dodano pole "Import usług". Zaznaczenie tego pola powoduje jednoczesne dodanie dokumentu do rejestru VAT sprzedaży oraz wpisanie tego typu dokumentów do pól 29 i 30 deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
Zmiany w wersji 3.169.2017(2017-02-11)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.168.2017(2017-02-04)
 • Umożliwiono wprowadzanie do rejestru VAT sprzedaży dokumentów zawierających wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Wprowadzone wartości uwzględnione są zarówno w tabeli danych na oknie rejestru VAT sprzedaży jak i w deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz wyszczególnione są w deklaracji VAT-UE.
 • Dostosowano algorytm wyliczania zaliczek na comiesięczny podatek dochodowy do nowej kwoty wolnej od podatku obowiązującej od stycznia 2017 roku.
 • Przy dowodach wewnętrznych księgowanych do księgi przychodów i rozchodów z poziomu okna "Dowody wewnętrzne" dodano adres firmy.
Zmiany w wersji 3.167.2017(2017-02-02)
 • Wprowadzono obsługę formularza VAT-27 wraz z możliwością wysyłki go poprzez e-Deklaracje. Formularz dostępny jest na oknie Podatki - Podatek VAT... po kliknięciu opcji "Deklaracja VAT" z zaznaczonym wpisem za dany miesiąc lub na oknie edycji wpisu podatkowego pod przyciskiem "Edytuj deklaracje VAT".
 • Umożliwiono wysyłkę formularza VAT-UE poprzez e-Deklaracje. Opcja wysyłki dostępna jest na oknie edycji formularza.
Zmiany w wersji 3.166.2017(2017-01-24)
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania UPO - urzędowego poświadczenia odbioru. Opcja dostępna jest pod przyciskiem "Pobierz UPO" dostępnym na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów..." dostępnym spod głównego menu "Dane" z poziomu okien "Księga", "VAT sprzedaż" oraz "VAT zakupy".
 • Dodano przycisk "Usuń" umożliwiający usuwanie wpisów na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów..." dostępnym spod głównego menu "Dane" z poziomu okien "Księga", "VAT sprzedaż" oraz "VAT zakupy".
 • Wprowadzono mechanizm wymuszenia podania wymaganych danych w Konfiguracji przed rozpoczęciem tworzenia deklaracji VAT. W przypadku gdy w Konfiguracji nie zostały uzupełnione urząd skarbowy dla podatku VAT oraz dane właściciela program uniemożliwi utworzenie deklaracji.
 • Wprowadzono mechanizm wymuszenia podania wymaganych danych w Konfiguracji przed rozpoczęciem procesu tworzenia jednolitego pliku kontrolnego JPK. W przypadku gdy w Konfiguracji nie zostały uzupełnione dane firmy łącznie z województwem, powiatem i gminą oraz gdy nie zostały wskazane urzędy skarbowe dla podatku VAT i dochodowego program uniemożliwi utworzenie jednolitego pliku kontrolnego.
Zmiany w wersji 3.165.2017(2017-01-19)
 • Wprowadzono możliwość przywrócenia domyślnych wartości w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-UE. Na oknie edycji deklaracji VAT dostępnych z poziomu okna Podatki - Podatek VAT - Dodaj... lub Zmień... - Deklaracje VAT... dodano u góry po prawej stronie przycisk czyszczący formularz. Użycie opcji powoduje bezpowrotne usunięcie wprowadzonych zmian i wypełnienie deklaracji domyślnymi wartościami.
 • Uaktualniono składki ZUS na 2017 dostępne w Podatki - Składki ZUS - Składki - 2017...
Zmiany w wersji 3.164.2017(2017-01-12)
 • Dodano formularze rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 według skali PIT-36 w wersji 23 oraz dla rozliczania liniowego PIT-36L w wersji 12.
Zmiany w wersji 3.163.2017(2017-01-06)
 • Wprowadzono możliwość wysyłania deklaracji VAT-7 i VAT-7K poprzez e-Deklaracje.
 • Na oknie edycji formularzy VAT-7 dodano przycisk "Wyślij przez e-Deklaracje". Wciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wysyłkę bądź zapis formularza do pliku XML. Po wybraniu opcji wysyłki wyświetlane jest okno żądania podania danych autoryzacyjnych. Wysłany dokument umieszczany jest w rejestrze dokumentów wysłanych z poziomu, którego można wygenerować UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
 • Na oknie edycji formularzy VAT-7 dodano przycisk "Rejestr wysłanych dokumentów". Lista zawiera listę wszystkich formularzy wysłanych do e-Deklaracje. Rejestr zawiera informacje o numerze referencyjnym, statusie, rodzaju dokumentu, czasie wysłania, czasie ostatniej weryfikacji statusu oraz informację czy dostępne jest UPO. Możliwe jest również podejrzenie źródła dokumentu w formacie XML oraz wygenerowanie UPO.
 • Na potrzeby e-Deklaracji rozszerzono Konfigurację o zakładkę "Dane właściciela". W przypadku gdy płatnikiem podatku jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarzą należy tam podać dane właściciela firmy. Jeśli zostały one podane do e-Deklaracji brane są dane właściciela w przeciwnym razie dane firmy z zakładki "Dane firmy".
 • Uaktualniono struktury według, których generowane są dane JPK (Jednolity Plik Kontrolny).
Zmiany w wersji 3.162.2017(2016-12-16)
 • Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.
Zmiany w wersji 3.161.2017(2016-12-02)
 • Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików (8,5" x 11" przy 72 DPI).
Zmiany w wersji 3.160.2016(2016-11-18)
 • W Konfiguracji w zakładce "Archiwizacja" dodano przycisk "Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej". Po wciśnięciu przycisku otwarta zostaje lista zawierająca wszystkie automatycznie zachowane kopie danych. Menadżer umożliwia przywrócenie danych z kopii poprzez użycie przycisku "Przywróć" lub podwójne kliknięcie danego wpisu oraz usunięcie wybranych kopii. W przypadku wybrania opcji przywracania danych sporządzana jest również kopia aktualnej bazy.
 • W przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych lub na komputerze z niewłaściwie funkcjonującymi sterownikami bazy danych na oknie z komunikatem o błędzie pojawiły się przycisku "Importuj" oraz "Archiwum". Pierwszy umożliwia wczytanie bazy z posiadanej kopii zewnętrznej drugi natomiast otwiera opisany wyżej Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej.
Zmiany w wersji 3.159.2016(2016-11-07)
 • W "Słowniki" dodano listę wszystkich urzędów skarbowych w Polsce. Lista zawiera nazwy urzędów, adresy, numery telefonów, a w niektórych przypadkach również adresy e-mail.
 • W Konfiguracji w zakładkach "Księga i podatek od dochodowy" oraz "Rejestry i podatek VAT" umożliwiono wskazanie urzędów skarbowych na potrzeby rozliczania ww. podatków ze słownika urzędów skarbowych.
 • Zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Dzięki temu proces aktualizacji programu przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar.
Zmiany w wersji 3.158.2016(2016-10-14)
 • Zmodyfikowano działanie opcji pobierania danych z zewnętrznego źródła dostępnej z głównego menu Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku... Modyfikacja polega na znacznym przyśpieszeniu i usprawnieniu procesu pobierania danych.
 • Zmodyfikowano działanie opcji "Odliczaj 50% VAT" dostępnej na oknie dodawania lub edycji dokumentu z poziomu rejestru VAT zakupów. Dotychczas do księgi przychodów i rozchodów kwota netto powiększona o połowę podatku naliczonego księgowana była do kolumny zgodnej z domyślną kolumną dla kosztów zdefiniowaną w Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek dochodowy". Teraz tego typu koszt księgowany jest zawsze bezwzględnie do kolumny trzynastej "Pozostałe wydatki".
Zmiany w wersji 3.157.2016(2016-09-30)
 • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.156.2016(2016-09-19)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.155.2016(2016-09-16)
 • Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.154.2016(2016-09-14)
 • Uaktualniono deklaracje VAT7 do wersji 17 i VAT-7K do wersji 11. Nowe wzory obowiązują od sierpnia lub trzeciego kwartału 2016 roku.
Zmiany w wersji 3.153.2016(2016-09-08)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.152.2016(2016-08-24)
 • Wprowadzono rejestrowanie wysłanych do serwera Ministerstwa Finansów dokumentów JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz wprowadzono możliwość pobierania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Na oknie księgi oraz rejestrów VAT w menu głównym "Dane" oraz pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Rejestr wysłanych JPK...". Wejście w opcje powoduje otwarcie okna rejestru w którym zapisane będą wszystkie poprawnie wysłane i odebrane (ale nie zweryfikowane i potwierdzone) dokumenty JPK. Na oknie znajdują się przycisku umożliwiające odświeżenie widoku, pobranie UPO oraz podgląd dokumentu XML.
 • Na oknach "Podsumowanie wartości" dodano parametr "Ilość wierszy" wyświetlający ilość zaznaczonych do sumowania wierszy.
Zmiany w wersji 3.151.2016(2016-08-12)
 • Umożliwiono automatyczne umieszczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na serwerze ministerstwa. Na oknie tworzenia jednolitego pliku kontrolnego dostępnego z poziomu okien "Księga", "VAT sprzedaż" i "VAT zakupy" pod opcją Dane - Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)... dodano opcje "Wyślij JPK na serwer Ministerstwa Finansów" oraz "Zapisz JPK na dysku tego komputera" pozwalające dokonać wyboru czy plik ma być wysłany do serwera czy zapisany na dysku. W przypadku wyboru opcji wysyłki do serwera wyświetlane jest okno wyboru certyfikatu do podpisu, a następnie plik wysyłany jest zgodnie z protokołem wysyłki wymaganym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wyboru automatycznej wysyłki wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zestawu do jego składania. W komputerze z którego realizowana jest wysyłka musi być zainstalowany stosowny certyfikat. Wymóg ten stawiany jest przez Ministerstwo Finansów. Uwaga! Do realizowania automatycznej wysyłki wymagane jest posiadanie biblioteki .NET Framework 4.0. U użytkowników posiadających starsze wersje systemu Windows może zajść konieczność doinstalowania tego komponentu do systemu.
Zmiany w wersji 3.150.2016(2016-07-22)
 • Na oknie generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dodano przycisk "Podgląd danych" po naciśnięciu, którego otwiera się okno wizualizujące generowany plik XML zgodnie ze schematem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów oraz umożliwiające podgląd treści pliku XML.
 • Usprawniono mechanizmy, które podczas dodawania kolejnych wpisów weryfikują czy dany dokument został już wcześniej wpisany do księgi przychodów i rozchodów, rejestru VAT sprzedaży i rejestru VAT zakupów.
Zmiany w wersji 3.149.2016(2016-07-01)
 • Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę. Zmiana ma na celu dostosowanie programu do wymogów stawianych przez specyfikacje Jednolitego Pliku Kontrolnego, który to plik wymaga stosowania tych informacji.
 • Umożliwiono tworzenie na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów pliku XML według schematu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Opcja dostępna jest na oknie "Księga" w menu Dane - Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)... oraz w menu podręcznym spod prawego przycisku myszy.
 • Umożliwiono tworzenie na podstawie Rejestrów VAT pliku XML według schematu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Opcja dostępna jest na oknach "VAT Sprzedaż" i "VAT zakupy" w menu Dane - Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)... oraz w menu podręcznym spod prawego przycisku myszy.
Zmiany w wersji 3.148.2016(2016-06-14)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.147.2016(2016-06-10)
 • Usunięto z Konfiguracji parametr "Dodatkowa stawka VAT w rej. zakupów", a zamiast tego dodano przełącznik "Stosuj przy zakupach dodatkową stawkę VAT w wysokości 7%". W przypadku zaznaczenia ww. parametru na oknie dodawania i edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów pojawiają się pola wartości netto, VAT i brutto dla stawki 7% oraz na wydruku pojawiają się dodatkowe kolumny dla stawki VAT w wysokości 7%.
 • Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Zmiany w wersji 3.146.2016(2016-05-16)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.145.2016(2016-05-16)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.144.2016(2016-05-13)
 • Dokonano zmian w aplikacji w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów. Od dnia 8 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Dotychczasowy akt prawny z 2014 roku (Dz.U. 2014, poz. 1037) został zastąpiony przez nowe rozporządzenie (Dz.U. 2016, poz. 467). Wobec powyższego w aplikacji dokonano następujących zmian:

  - Na oknie dodawania lub edycji kosztowego zdarzenia gospodarczego dodano sekcję "Koszty działalności badawczo-rozwojowej" zawierającą pola "Opis kosztu" oraz "Wartość".

  - Do tabeli danych okna "Księga" dodano kolumny "Opis kosztu" i "Wartość".

  - Zmodyfikowano wydruk Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów poprzez dodanie kolumny 16 "Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym" dzielącą się na podkolumny "opis kosztu" i "wartość".

  - Zmodyfikowano wydruk Zbiorczego Podsumowania Księgi Przychodów i Rozchodów poprzez dodanie kolumny "Wartość kosztów działalności badawczo-rozwojowej".
 • Na oknie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc lub kwartał dodano pole "Strata z lat ubiegłych". O wartość podaną w tym polu pomniejszana jest podstawa opodatkowania.
Zmiany w wersji 3.143.2016(2016-05-06)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.142.2016(2016-04-29)
 • Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Zmiany w wersji 3.141.2016(2016-04-25)
 • Uaktualniono formularz VAT-7K do wersji 10.
Zmiany w wersji 3.140.2016(2016-04-15)
 • W Podatki - Podatek VAT - Dodaj (Zmień) - Deklaracje VAT... wprowadzano możliwość wygenerowania formularza VAT-8.
 • Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu.
 • Zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Zmiany w wersji 3.139.2016(2016-04-04)
 • Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Zmiany w wersji 2.138.2016(2016-03-18)
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Zmiany w wersji 2.137.2016(2016-03-11)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.136.2016(2016-03-04)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem rekordu zawierającego najdłuższą wartość w danej kolumnie. Aby automatycznie dostosować szerokość kolumny należy kursor myszy ustawić na łączeniu kolumn w nagłówku i dokonać szybkiego dwukrotnego kliknięcia. Funkcjonalność działa analogicznie jak w arkuszach kalkulacyjnych, np. Excelu lub OpenOffice Calc.
Zmiany w wersji 2.135.2016(2016-02-26)
 • Zastosowano nową, napisaną od podstaw, bibliotekę do generowania plików PDF (Portable Document Format). Obecnie wydruki zapisywane do PDF są w pełni zgodne zarówno z podglądem wydruku jak i z wydrukiem rzeczywistym wysyłanym do drukarki. Ponadto wydruki PDF posiadają szare nagłówki tabel, a kolory oraz kroje czcionek są zgodne z ustawieniami w Konfiguracji. Plik wynikowy poddawany jest kompresji przez co ma mniejszą objętość. W testach nie wykryto problemów z brakiem możliwości otwarcia wygenerowanych plików, a także problemów z wyświetlaniem czcionek na urządzeniach Apple. Generowanie plików trwa zauważalnie szybciej, a aplikacja ma zwiększoną stabilność objawiającą się brakiem problemów z generowaniem błędów podczas zapisu do PDF. Z uwagi na krótszy i prostszy kod źródłowy biblioteki aplikacja ma zmniejszony rozmiar wynikowego pliku wykonywalnego EXE.
 • Umożliwiono zapis wydruków deklaracji VAT do plików PDF. Na oknie edycji deklaracji umieszczono przycisk "Zapisz do PDF" umożliwiający zrzut wydruku deklaracji.
Zmiany w wersji 2.134.2016(2016-02-12)
 • Na oknie dodawania nowego lub edycji zdarzenia gospodarczego na oknie "Księga" zmieniono pole "Imię i nazwisko (firma)" na listę rozwijaną zawierającą nazwy wprowadzonych do programu kontrahentów. Podanie w polu edycyjnym litery powoduje automatyczne uzupełnienie (podpowiedź) pola o pierwszą firmę pasującą do wzorca.
 • Do tabeli widoku "Księga" dodano kolumnę "Rejestr VAT". Zawiera ona informację czy dany wpis (zdarzenie gospodarcze) zostało zaksięgowane w ewidencji VAT zakupów lub sprzedaży.
 • Uaktualniono deklarację VAT-7 do wersji 16.
Zmiany w wersji 2.133.2016(2016-02-03)
 • W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Zmiany w wersji 2.132.2016(2016-02-01)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.131.2016(2016-01-26)
 • Uaktualniono kwoty ubezpieczeń społecznych (Podatki - Składki ZUS - Składki) na 2016 rok.
Zmiany w wersji 2.130.2016(2016-01-22)
 • Dodano formularz rozliczenia rocznego PIT-36 za 2015 rok oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.129.2016(2016-01-19)
 • Dodano PIT-36L (11) umożliwiający dokonanie rocznego rozliczenia dochodu za 2015 rok podatnikowi rozliczającemu podatek dochodowy według stawki liniowej.
Zmiany w wersji 2.128.2016(2016-01-13)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.127.2016(2015-12-28)
 • Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania.
 • Dostosowano program do pracy w roku 2016 roku.
Zmiany w wersji 2.126.2015(2015-12-09)
 • Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.
Zmiany w wersji 2.125.2015(2015-11-27)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.124.2015(2015-11-26)
 • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
Zmiany w wersji 2.123.2015(2015-10-30)
 • W Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek dochodowy" dodano opcję "W każdym miesiącu podsumowanie księgi od początku roku" (domyślnie włączoną). Wyłączenie opcji powoduje wyświetlanie podsumowania miesięcznego w widoku i na wydrukach, a nie od początku roku.
 • Na oknie tabeli i na wydruku rejestru VAT sprzedaży dodano kolumnę "WDT" (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).
 • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT sprzedaży dodano pole "WDT" (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).
 • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT sprzedaży dodano pole "Transakcja trójstronna".
 • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT zakupów dodano pole (przełącznik) "WNT" (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Dodanie dokumentu z włączoną opcją WNT powoduje zaksięgowanie dokumentu również w rejestrze VAT sprzedaży w celu naliczenia podatku VAT.
 • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT zakupów dodano pole "Transakcja trójstronna".
 • Wprowadzono deklaracje VAT-UE jako integralną część programu dzięki czemu deklaracja VAT-UE jest automatycznie wypełniana na podstawie danych z programu.
Zmiany w wersji 2.122.2015(2015-10-16)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.121.2015(2015-10-09)
 • Wprowadzono automatyczne włączanie filtrowania rodzaju kontrahentów w zależności od miejsca z którego okno zostało wywołane. Jeśli z poziomu przychodu lub rejestru VAT sprzedaży wówczas filtr zostaje automatycznie ustawiony na "Odbiorcy". Jeśli natomiast z poziomu rozchodu lub rejestru VAT zakupów to filtr zostaje automatycznie ustawiony na "Dostawcy" oraz "Urzędy".
Zmiany w wersji 2.120.2015(2015-10-02)
 • Dodano nowe rodzaje rejestrów VAT zakupów: Faktury walutowe, Korekty faktur walutowych, Nabycia wewnątrzwspólnotowe.
Zmiany w wersji 2.119.2015(2015-09-10)
 • Umożliwiono bezpośrednie wysyłanie maili z aplikacji z poziomu okna "Rejestr dokumentów" oraz "Kontrahenci" z pominięciem programu pocztowego zainstalowanego w systemie. Aby wysyłka maili była możliwa należy w Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" podać adres e-mail z którego mają być wysyłane wiadomości z programu. Wyboru czy maile mają być wysyłane bezpośrednio z programu czy poprzez domyślny program pocztowy zdefiniowany w systemie dokonuje się parametrem "Do wysyłania wiadomości korzystaj z zewnętrznego domyślnego programu pocztowego" w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu i preferencje".
Zmiany w wersji 2.118.2015(2015-08-20)
 • Na oknie edycji deklaracji VAT-7 dodano przycisk "Drukuj stronę" umożliwiający wydruk aktualnie edytowanej strony.
Zmiany w wersji 2.117.2015(2015-08-14)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.116.2015(2015-08-07)
 • Uaktualniono deklaracje VAT-17 do wersji 15 i VAT-7K do wersji 9.
 • Wprowadzono do programu deklaracje VAT-7 i VAT-7K w pełni zintegrowane z programem i stanowiące jego integralną część. Deklaracje są teraz automatycznie wypełniane w oparciu o wprowadzone do programu dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano parametr "Stosuj deklaracje VAT zintegrowane z programem" (domyślnie włączony). W przypadku wyłączenia wyżej opisanego parametru deklaracje VAT będą w formie zewnętrznych interaktywnych plików PDF.
Zmiany w wersji 2.114.2015(2015-07-17)
 • Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora. Administrator ma pełne prawa, których nie można zmienić.
 • Wprowadzono do programu możliwość zalogowania się na Administratora poprzez hasło serwisowe. Mechanizm ma zastosowanie w przypadku utraty hasła. Hasło serwisowe jest generowane automatycznie w oparciu o aktualną datę i licencję programu. Jest więc unikalne dla każdej licencji i zależy od aktualnej daty. Dzięki temu jest ważne tylko jeden dzień i unikalne dla każdego użytkownika. W celu wygenerowania tymczasowego hasła serwisowego należy zwrócić się do Działu Pomocy Technicznej. Wygenerowanie hasła serwisowego jest bezpłatne dla Użytkowników posiadających wykupione aktualizacje i wsparcie lub dla których nie upłynął rok od zakupu licencji.
Zmiany w wersji 2.113.2015(2015-07-10)
 • Umożliwiono wystawianie w programie not księgowych. Na głównym pasku przycisków dodano opcję "Noty księgowe", która powoduje otwarcie okna zawierającego spis wszystkich wystawionych w programie not księgowych oraz opcje umożliwiające dokonywanie operacji na wystawionych notach.
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
 • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...
 • Do widoku tabeli na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano kolumnę "Rodzaj" określającą czy dany dowód wewnętrzny jest przychodowy czy kosztowy.
Zmiany w wersji 2.112.2015(2015-06-26)
 • W Słowniki - Towary, opłaty, wydatki... umożliwiono wskazanie do jakiej kolumny księgi i z jakim opisem zdarzenia gospodarczego ma być księgowany dowód wewnętrzny zawierający dany towar, opłatę lub wydatek.
 • Na oknie edycji dowodu wewnętrznego dodano sekcję "Księgowanie" umożliwiającą określenie kolumny księgi i opis zdarzenia gospodarczego pod jakim zostanie zaksięgowany dokument po użyciu opcji "Zaksięguj".
 • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pole "REGON".
 • W Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek dochodowy" dodano pola "Organ pobierający podatek dochodowy" oraz "Numer konta organu podatkowego". Pola służą do określenia Urzędu Skarbowego i numer konta na jaki odprowadzany jest podatek dochodowy tytułem PIT-5, PIT-36 lub PIT-36L.
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano pola "Organ podatkowy dla podatku VAT" oraz "Numer konta organu podatkowego". Pola służą do określenia Urzędu Skarbowego i numer konta na jaki odprowadzany jest podatek od towarów i usług.
 • Umożliwiono wydruk druczka wpłaty gotówkowej na pocztę lub do banku dla składek ZUS. Opcja dostępna jest w Podatki - Składki ZUS - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej...
 • Umożliwiono wydruk druczka wpłaty gotówkowej na pocztę lub do banku dla podatku dochodowego. Opcja dostępna jest w Podatki - Podatek dochodowy - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej...
 • Umożliwiono wydruk druczka wpłaty gotówkowej na pocztę lub do banku dla podatku VAT. Opcja dostępna jest w Podatki - Podatek VAT - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej...
Zmiany w wersji 2.111.2015(2015-05-29)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Zmiany w wersji 2.110.2015(2015-05-15)
 • Uaktualniono instrukcję obsługi oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.109.2015(2015-05-12)
 • Poprawiono algorytm generowania podglądu wydruku co skutkuje szybszym generowaniem podglądu i mniejszym zapotrzebowaniem na pamięć RAM.
Zmiany w wersji 2.108.2015(2015-04-29)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.107.2015(2015-04-23)
 • Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku. Dotychczas podgląd wydruku miał charakter wyłącznie poglądowy i nie odzwierciedlał dokładnie rzeczywistego wydruku. Obecnie podgląd wydruku ma charakter rzeczywisty i dokładnie odzwierciedla wydruk.
 • Zmieniono sposób informowania użytkownika o błędach podczas reorganizacji bazy danych. Dotychczas okna z błędami pojawiały się sukcesywnie w miarę postępu reorganizacji. Obecnie błędy nie są wyświetlane na bieżąco lecz na liście zbiorczej po zakończeniu reorganizacji. Ponadto raport z błędami zrzucany jest do pliku do folderu instalacyjnego.
Zmiany w wersji 2.106.2015(2015-04-15)
 • Zaktualizowano stawki składek ZUS za okres od kwietnia 2015 do grudnia 2015 w związku ze zmianą stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe z 1,93% na 1,80%.
Zmiany w wersji 2.105.2015(2015-04-10)
 • Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.
 • Wprowadzono możliwość szybkiego wywołania opcji Zmień klawiszem Enter z poziomu dowolnego widoku tabeli na wszystkich oknach programu. Skrót ten działa tylko na oknach nie będących oknami wyboru danych.
Zmiany w wersji 2.103.2015(2015-03-13)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.102.2015(2015-03-06)
 • Wprowadzono możliwość importu zewnętrznych danych do automatycznego księgowania z niektórych programów sprzedażowych innych producentów. Importu pliku dokonuje się w Księga - Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku (CTRL + K)... Przed wskazaniem pliku należy z listy formatów wskazać format importowanych danych (źródło pochodzenia pliku).
Zmiany w wersji 2.101.2015(2015-02-20)
 • Wprowadzono zmiany w algorytmie wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.
Zmiany w wersji 2.100.2015(2015-01-30)
 • Dodano deklarację VAT-7 z datą na 2015 rok.
Zmiany w wersji 2.99.2015(2015-01-21)
 • Na oknie "Dowody wewnętrzne" wprowadzono podział widoku na miesiące z możliwością szybkiego przełączania się pomiędzy okresami analogicznie jak rozwiązane jest to w oknach księgi i ewidencji VAT.
 • Dodano do programu nowe stawki ubezpieczeń ZUS obowiązujące przedsiębiorców w 2015 roku.
 • Dodano do programu nowe formularze podatkowe PIT-36 i PIT-36L za 2014 rok.
 • W Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu" dodano przełącznik "Stosuj kontrahentów z hierarchicznym podziałem i z identyfikatorami" umożliwiający pracę w programie z widokiem kontrahentów sprzed zmian.
Zmiany w wersji 2.98.2015(2015-01-04)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.97.2015(2014-12-23)
 • Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok.
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.96.2014(2014-12-05)
 • Na oknach edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów i rejestrze VAT sprzedaży wprowadzono mechanizm automatycznego wyliczania wartości brutto dokumentu w oparciu o wprowadzane wartości brutto z rozbicia na poszczególne stawki VAT. Warunkiem działania opcji jest włączenie w Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" opcji "Automatycznie wyliczaj wartości na oknie edycji rejestru VAT sprzedaży" oraz "Automatycznie wyliczaj wartości na oknie edycji rejestru VAT zakupów"
Zmiany w wersji 2.95.2014(2014-10-30)
 • Na oknie rejestru VAT sprzedaży w sekcji zawierającej podsumowania kolumn tabeli dodano pole zawierające sumę wartości sprzedaży netto.
 • Na oknie rejestru VAT zakupów w sekcji zawierającej podsumowania kolumn tabeli dodano pole zawierające sumę wartości zakupu netto.
Zmiany w wersji 2.94.2014(2014-10-17)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.93.2014(2014-10-03)
 • Na oknie edycji ewidencji przebiegu pojazdu dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika.
 • Na oknie edycji ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika.
 • Wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne księgowanie faktur VAT-RR z aplikacji Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn.
Zmiany w wersji 2.92.2014(2014-09-26)
 • W Konfiguracji w zakładce "ZUS" dodano opcję "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS". Włączenie opcji powoduje automatyczne odliczanie od wyliczanej zaliczki na podatek dochodowy minimalnej obowiązującej części składki zdrowotnej. Gdy opcja jest wyłączona program odlicza część składki w oparciu o wartości wprowadzone w opłaconych składkach ZUS w Podatki - Składki ZUS... W związku z powyższym gdy ww. parametr jest wyłączony prawidłowe wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy wymaga zawsze uzupełnienia opłaconych składek ZUS.
 • Na oknie edycji zaliczki na podatek dochodowy (Podatki - Podatek dochodowy - Dodaj... lub Podatki - Podatek dochodowy - Zmień...) dodano pola "Suma przychodów od początku roku", "Suma kosztów uzyskania przychodu od początku roku", "Suma zapłaconych zaliczek w poprzednich miesiącach/kwartałach", "Suma odliczeń od zapłaconych składek zdrowotnych". Program umożliwia dynamiczną zmianę powyższych wartości co skutkuje automatycznym przeliczeniem wartości w polu "Podstawa opodatkowania" oraz "Kwota zaliczki".
 • Widok okna zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy rozszerzono o kolumny "Suma przychodów", "Suma kosztów", "Dochód" oraz "Suma odliczeń".
Zmiany w wersji 2.91.2014(2014-09-16)
 • Umożliwiono rozliczanie wielu pojazdów w kilometrówce.
 • Dodano nowy słownik "Pojazdy osobowe" umożliwiający zdefiniowanie wszystkich rozliczanych w programie pojazdów.
 • Na oknach ewidencji przebiegu pojazdu osobowego oraz ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu osobowego dodano przycisk "Zmień pojazd" umożliwiający wybór rozliczanego pojazdu. Każdy pojazd rozliczany jest w osobnym oknie.
 • Na oknach edycji ewidencji przebiegu pojazdu osobowego oraz ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu osobowego dodano pole "Pojazd" umożliwiające określenie, którego pojazdu dotyczy dodawany lub modyfikowany wpis.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.
Zmiany w wersji 2.90.2014(2014-08-21)
 • Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Uwaga! Pakiet nie tworzy skrótu uruchomieniowego do aplikacji Archiwum na Pulpicie i w menu Windows START. Aplikację należy uruchamiać bezpośrednio z folderu instalacyjnego (domyślnie Komputer - Dysk lokalny C: - Ksiega).
Zmiany w wersji 2.89.2014(2014-07-30)
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano opcję "Przy odliczeniu 50% VAT pokazuj na rejestrze 50% wartości netto". Opcja umożliwiono wybór sposobu wyświetlania i drukowania podstawy opodatkowania na ewidencji VAT zakupów faktur dla których przysługuje 50% odliczenia podatku VAT.
Zmiany w wersji 2.88.2014(2014-07-12)
 • W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Do listy wyboru "Zakres dat" dodano pozycje: "Ostatni kwartał", "Aktualny kwartał" oraz "Poprzedni kwartał".
 • Usunięto możliwość dowolnego definiowania kategorii kontrahentów w strukturze drzewiastej. Z okna "Kontrahenci" usunięto listy wyboru kategorii kontrahenta.
 • Dodano możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów.
 • Wprowadzono podział kontrahentów na: dostawców, odbiorców i urzędowych. Na oknie edycji kontrahenta wprowadzono listę wyboru rodzaju kontrahenta, a na liście kontrahentów wprowadzono przyciski: "Dostawcy", "Odbiorcy" i "Urzędowi" pozwalające na szybkie filtrowanie widoku na podstawie wybranych rodzajów kontrahentów.
Zmiany w wersji 2.87.2014(2014-06-27)
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Proponuj archiwizację na zewnętrzny dysk" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu wyświetlany zostaje monit z przypomnieniem o konieczności sporządzenia kopii danych na zewnętrzny nośnik. Zalecane jest, aby w takim przypadku kopia danych zapisywana była na zewnętrznym nośniku danych, np. na pendrive.
 • Wprowadzono opcję automatycznego tworzenia kopii danych na dysku lokalnym do wybranej lokalizacji przy określonych czynnościach. W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono parametr "Folder do automatycznej archiwizacji" (domyślnie "C:\ProgramData\ksiega"). Parametr określa lokalizację na dysku lokalnym do której będą archiwizowane dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj po zamknięciu programu" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj przed dokonaniem importu" oraz "Archiwizuj przed dokonaniem aktualizacji". Przy włączonych opcjach przed dokonaniem importu lub przed dokonaniem aktualizacji tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
Zmiany w wersji 2.86.2014(2014-06-09)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.85.2014(2014-05-26)
 • Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na rachunku.
Zmiany w wersji 2.84.2014(2014-05-09)
 • Umożliwiono księgowanie faktur w rejestrze VAT zakupów dla których podatek rozlicza nabywca (odwrotne obciążenie). Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów dodano sekcję "Opcje dodatkowe" oraz przełącznik "Odwrotne obciążenie". Zaznaczenie opcji skutkuje automatycznym zaksięgowaniem dokumentu również do rejestru VAT sprzedaży do rejestru "Faktury odwrotne obciążenie".
 • Umożliwiono księgowanie faktur w rejestrze VAT zakupów związanych z wydatkami eksploatacyjnymi na samochód wykorzystywany do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do użytku prywatnego dla których jest możliwość odliczenia 50% podatku naliczonego. Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów dodano sekcję "Opcje dodatkowe" oraz przełącznik "Odliczaj 50% VAT". Zaznaczenie opcji skutkuje wpisaniem do kolumny "Wartość podatku" połowy wartości wyliczonego podatku do odliczenia.
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
Zmiany w wersji 2.83.2014(2014-04-25)
 • Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Zmiany w wersji 2.82.2014(2014-03-28)
 • Zmodyfikowano rejestry VAT sprzedaży: usunięto kolumnę i pole "Bezrachunkowa sprzedaż brutto" oraz dodano kolumny i pola "Data powstania obowiązku podatkowego" oraz "Sprzedaż dla której podatnikiem jest nabywca" (*).
 • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano przełącznik "Użyj nowego wzoru rejestru VAT sprzedaży", który domyślnie jest włączony. Wyłączenie przełącznika wprowadza program w tryb sprzed zmian (*).
 • Zmieniono sposób przełączania lat na oknach "Podatek dochodowy", "Podatek VAT" oraz "Składki ZUS".
Zmiany w wersji 2.81.2014(2014-02-07)
 • Zaktualizowano formularze VAT-7 i VAT-7K na 2014 rok.
 • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... wprowadzono po lewej stronie listę zawierającą lata podatkowe. Zaznaczenie danego roku na liście powoduje ograniczenie widoczności wpisów w oknie głównym tylko do zaznaczonego roku.
 • Na oknie Podatki - Podatek VAT... wprowadzono po lewej stronie listę zawierającą lata podatkowe. Zaznaczenie danego roku na liście powoduje ograniczenie widoczności wpisów w oknie głównym tylko do zaznaczonego roku.
 • Na oknie Podatki - Składki ZUS... wprowadzono po lewej stronie listę zawierającą lata w których opłacane były składki. Zaznaczenie danego roku na liście powoduje ograniczenie widoczności wpisów w oknie głównym tylko do zaznaczonego roku.
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy w Konfiguracji z internetowej bazy danych firm na podstawie podanego numeru NIP. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Umożliwiono automatyczne pobieranie danych firmy z Internetu podczas pierwszego uruchomienia programu. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.
Zmiany w wersji 2.80.2014(2014-01-27)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.79.2014(2014-01-22)
 • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... dodano podsumowanie zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych za cały ubiegły rok.
 • Dodano składki ZUS za 2014 rok.
Zmiany w wersji 2.78.2014(2014-01-15)
 • Dodano formularze PIT-36 i PIT-36L za 2013 rok.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.77.2014(2013-12-20)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.76.2014(2013-12-13)
 • Wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci. Do Pakietu dodano aplikację służącą do łatwego i szybkiego konfigurowania połączenia z bazą danych w innej lokalizacji niż standardowa. Aplikację stanowi plik ConnectionConfig.exe, który dodany został do folderu programu: Komputer - Dysk twardy C: - Rachunek. Uwaga! U niektórych Użytkowników mających program dostosowany do pracy w sieci może zdarzyć się błąd polegający na braku możliwości nawiązania połączenia z bazą danych. W takim przypadku należy uruchomić aplikację ConnectionConfig.exe i jeszcze raz "ręcznie" wskazać lokalizację pliku bazy danych na dysku lokalnym lub sieciowym.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.75.2013(2013-12-09)
 • Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 2.74.2013(2013-11-22)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.73.2013(2013-11-14)
 • Wprowadzono skrót klawiszowy CTRL + Z dla opcji "Zamknij miesiąc (kwartał)" oraz "Otwórz miesiąc (kwartał)".
 • Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Zmiany w wersji 2.72.2013(2013-10-31)
 • Uaktualniono deklarację VAT-UE do wersji 3.
 • Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UEK.
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
 • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.
Zmiany w wersji 2.71.2013(2013-09-20)
 • Podczas dodawania nowego kontrahenta z poziomu okna "Kontrahenci" wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta z Internetu w przypadku podania numeru NIP. Po opuszczeniu pola edycji "NIP" następuje próba automatycznego pobrania pozostałych danych z internetowej bazy firm.
 • W celu przyśpieszenia wprowadzania dokumentów do rejestrów VAT wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP. Podczas wpisywania dokumentu i wpisaniu oraz opuszczeniu pola "Numer identyfikacyjny" następuje próba odnalezienia pozostałych danych kontrahenta w spisie Kontrahentów. Jeśli to się nie powiedzie następuje próba odnalezienia danych we wcześniej wprowadzonych dokumentach. Na końcu następuje próba pobrania danych kontrahenta z internetowej bazy firm.
 • Przeorganizowano Konfigurację poprzez usunięcie zakładki "Preferencje użytkownika" i rozdzielenie znajdujących się tam parametrów konfiguracyjnych do nowych zakładek: "Księga i podatek dochodowy", "Rejestry i podatek VAT" oraz "ZUS".
 • Zmieniono zachowanie programu w zakresie przenoszenia z programów Faktura VAT lub Sprzedaż i Magazyn faktur zaliczkowych i końcowych. Obecnie faktury zaliczkowe nie są przenoszone do księgi, a faktury końcowe są przenoszone do księgi na łączną sumę pobranych zaliczek i rozliczenia końcowego.
 • Dodano dwie predefiniowane kategorie Kontrahentów: "Urzędy" oraz "Firmy usługowe".
Zmiany w wersji 2.70.2013(2013-09-06)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.69.2013(2013-08-16)
 • Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Uwzględniaj kwotę wolną od podatku". Wyłączenie parametru powoduje nie uwzględnianie przy wyliczaniu podatku dochodowego kwoty wolnej.
Zmiany w wersji 2.68.2013(2013-08-02)
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie dokumentów PW i RW podczas synchronizacji z programem Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn.
 • Zmieniono sposób generowania zbiorczego podsumowania księgi za dany rok w przypadku kwartalnego rozliczania podatku dochodowego. Obecnie zestawienie podzielone jest nie na miesiące lecz na kwartały.
 • Zmieniono sposób oznaczania rozliczonych wpisów na oknach Podatki - Podatek VAT, Podatki - Podatek dochodowy, Podatki - Składki ZUS. Dotychczas wpisy rozliczone zawierały w kolumnie napis "Tak", który obecnie zamieniony został na zieloną ikonę.
Zmiany w wersji 2.67.2013(2013-06-28)
 • Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości zestawienia.
 • Przyśpieszono proces synchronizacji danych z programami Rachunek, Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn.
 • Poprawiono stabilność działania wersji na pendrive (portable).
Zmiany w wersji 2.66.2013(2013-06-07)
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Dodatkowa stawka VAT w rej. zakupów" zawierająca do wyboru dwie wartości 5% i 7% (do rozliczania faktur VAT-RR). W zależności od ustawienia tego parametru rejestr VAT zakupów zawiera kolumnę dla stawki 5% lub 7%.
Zmiany w wersji 2.65.2013(2013-05-17)
 • Umożliwiono księgowanie dokumentów w księdze w innych miesiącach (kwartałach) niż wynika to z daty zdarzenia gospodarczego. Na oknie edycji dokumentu w księdze dodano pola "Miesiąc (kwartał) księgowania)" oraz "Rok księgowania".
 • Umożliwiono sporządzenie wydruku struktury zakupów. Na oknie "Struktura zakupów" dostępnym z poziomu okien rejestrów VAT dodano opcję "Drukuj".
Zmiany w wersji 2.64.2013(2013-05-09)
 • Wprowadzono obsługę nowych deklaracji VAT-7 (14) oraz VAT-7K (8).
Zmiany w wersji 2.63.2013(2013-04-17)
 • Na oknie struktury zakupów dostępnym z poziomu rejestrów VAT dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie struktury zakupów.
Zmiany w wersji 2.61.2013(2013-02-28)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
 • Dodano możliwość wyliczania struktury sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT na podstawie struktury zakupów i podanej wartości sprzedaży. Opcja dostępna jest z poziomu rejestrów VAT zakupów i sprzedaży w menu Dane -> Struktura zakupów...
 • Zaktualizowano PIT-36 do wersji 18.
 • Poprawiono stabilność pracy programów.
Zmiany w wersji 2.60.2013(2013-02-18)
 • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... dodano podsumowanie zaliczek zapłaconych w bieżącym roku.
 • Na oknie Podatki - Podatek VAT... dodano podsumowanie podatku zapłaconego w bieżącym roku.
 • Na oknie Podatki - Składki ZUS... dodano podsumowanie składek ZUS zapłaconych w bieżącym roku.
Zmiany w wersji 2.59.2013(2013-02-13)
 • Wprowadzono nowe formularze VAT-7 (13) oraz VAT-7K (6).
Zmiany w wersji 2.58.2013(2013-01-28)
 • Dodano nowe stawki składek ZUS za 2013 rok. Nowe, aktualne stawki widoczne są w Podatki - Składki ZUS - Składki...
Zmiany w wersji 2.57.2013(2013-01-04)
 • Przy korzystaniu z opcji importu danych wprowadzono okno dialogowe z pytaniem czy na pewno dokonać importu danych.
Zmiany w wersji 2.56.2013(2012-12-14)
 • Na oknie Podatki - Podatek dochodowy... dodano podsumowanie wszystkich zapłaconych zaliczek.
 • W tabeli danych na oknie Podatki - Składki ZUS... dodano kolumnę "Razem ZUS" stanowiącą sumę wszystkich opłaconych w danym miesiącu składek ZUS.
 • Na oknie Podatki -> Składki ZUS... dodano podsumowanie wszystkich zapłaconych składek ZUS.
 • Dodano formularze deklaracji rocznych PIT-36 oraz PIT-36L za 2012 rok. Formularze dostępne są w Podatki -> Rozliczenie roczne... (Rozliczenia roczne...).
Zmiany w wersji 2.55.2012(2012-11-22)
 • Zmodyfikowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dostosowując go do zmian w przepisach. Obecnie zaliczka na podatek dochodowy za listopad nie jest wyliczana podwójnie.
Zmiany w wersji 2.54.2012(2012-11-19)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.53.2012(2012-10-11)
 • Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.52.2012(2012-09-27)
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Na zbiorczym podsumowaniu księgi za dany rok uwzględniaj tylko zamknięte miesiące". Włączenie przełącznika powoduje uwzględnanie na wydruku zbiorczego podsumowania księgi za dany rok wyłącznie tych miesięcy, które zostały w programie zamknięte.
Zmiany w wersji 2.51.2012(2012-09-07)
 • Na oknie Podatki - Podatek VAT dodano pole "Nadwyżka podatku". Podczas wyliczania należnego do zapłaty podatku VAT w pole to wpisywana jest nadwyżka pomiędzy podatkiem do odliczenia, a podatkiem naliczonym. Nadwyżki przenoszone są na kolejne okresy rozliczeniowe.
 • Zmieniono zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych. Dotychczas filtr przepuszczał tylko te wpisy, które rozpoczynały się od wpisanego ciągu znaków. Obecnie filtr przepuszcza również wpisy które zawierają w środku szukany ciąg znaków.
Zmiany w wersji 2.50.2012(2012-08-21)
 • Podczas dodawania dowodów wewnętrznych umożliwiono wybór czy dodawany dowód wewnętrzny stanowi przychód czy koszt. W zależności od rodzaju dowodu po wciśnięciu przycisku "Zaksięguj" księgowany jest on jako przychód lub jako koszt.
 • Na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano kolumnę "Cel wydatku".
Zmiany w wersji 2.49.2012(2012-07-30)
 • Na oknie dowodów wewnętrznych wprowadzono przycisk "Zaksięguj", którego wciśnięcie powoduje automatyczne zaksięgowanie dowodu wewnętrznego w księdze przychodów i rozchodów.
 • Dodano nowy, predefiniowany rejestr VAT sprzedaży dla paragonów.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.48.2012(2012-07-11)
 • Na oknie ewidencji przebiegu pojazdu osobowego dodano przycisk "Zaksięguj". Wciśnięcie przycisku powoduje zaksięgowanie kosztów wynikających z kilometrówki w księdze dla aktualnie ustawionego miesiąca.
 • Na oknie ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu osobowego dodano przycisk "Zaksięguj". Wciśnięcie przycisku powoduje zaksięgowanie kosztów wynikających z kilometrówki w księdze dla aktualnie ustawionego miesiąca.
 • Parametry konfiguracji "Domyślne zdarzenie gospodarcze dla przychodów" oraz "Domyślne zdarzenie gospodarcze dla rozchodów" przeniesiono z zakładki "Integracja programowa" do "Preferencje użytkownika".
 • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano dwa nowe parametry "Domyślna kolumna dla przychodów" oraz "Domyślna kolumna dla kosztów". Od ustawień powyższych pól zależy w które kolumny będą wpisywane wartości podczas synchronizacji danych z innymi programami Pakiet Przedsiębiorcy oraz przy wprowadzaniu dokumentu powiązanego do księgi od strony rejestrów VAT.
 • Uaktualniono instrukcję obsługi programu.
 • Dla wszystkich plików wykonywalnych zawartych w pakiecie zastosowano certyfikowany podpis Windows Code Signing. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja ich autentyczności na poziomie systemu Windows co uniemożliwia uruchomienie tych plików w przypadku zainfekowania złośliwym oprogramowaniem.
Zmiany w wersji 2.47.2012(2012-06-21)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.46.2012(2012-06-05)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" dodano parametr "Drukuj pogrubioną linię w tabelach". Od ustawienia tego parametru zależy grubość krawędzi tabel na wydrukach.
Zmiany w wersji 2.45.2012(2012-05-23)
 • Dołączono do programu plik ze szczegółową instrukcję obsługi opisującą wszystkie jego funkcjonalności. W celu wywołania pomocy należy z głównego menu wybrać opcję Pomoc - Pomoc lub wcisnąc przycisk F1.
 • Wprowadzono możliwość wystawiania dowodów wewnętrznych. Na górnym pasku dodano przycisk "Dowody wewnętrzne".
 • W Słowniki - Towary, wydatki, opłaty... dodano słownik dla dowodów wewnętrznych.
Zmiany w wersji 2.44.2012(2012-05-09)
 • Poprawiono stabilność pracy programu oraz wyeliminowane błędy interfejsu w nowych szablonach.
Zmiany w wersji 2.43.2012(2012-04-10)
 • Unowocześniono wygląd niektórych elementów graficznych programu takich jak kursory, strzałki w widokach drzew, przyciski, elementy podglądu wydruku.
 • Wprowadzono mechanizm pozwalający na zmianę "skórek" programu. Wyboru można dokonać spośród dziewięciu dostępnych szablonów graficzno-kolorystycznych. W tym celu dodano do konfiguracji zakładkę "Wygląd programu" w której można dokonać wyboru odpowiedniego schematu.
 • Poprawiono formatowanie wartości liczbowych i dat na wydrukach.
 • Poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Zmiany w wersji 1.42.2012(2012-03-12)
 • Na oknach kilometrówki dla "Ewidencji przebiegu pojazdu osobowego" oraz "Miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego" dodano pod przyciskiem "Drukuj" wydruk "Zestawienia porównawczego wydatków rzeczywistych i ryczałtowych z tytułu używania pojazdu osobowego". Wydruk generowany jest ten sam bez względu na to z poziomu, którego okna został wywołany.
 • Na oknie ewidencji zapłaconych składek ZUS dodano przycisk "Zaksięguj". Naciśnięcie przycisku powoduje zaksięgowanie w księdze zapłaconych składek za dany miesiąc.
 • Dodano do programu interaktywny formularz deklaracji rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT-36 w Podatki - Rozliczenie roczne (PIT-36).
 • Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie Windows. Zdarzało się, że na niektórych konfiguracjach systemu Windows daty były wyświetlane w formacie innym niż RRRR-MM-DD.
Zmiany w wersji 1.41.2012(2012-02-13)
 • Dodano nowy, predefiniowany rodzaj rejestru VAT: "Faktury VAT-MP". Do tego rejestru przenoszone są automatycznie faktury VAT-MP z programu Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT.
Zmiany w wersji 1.40.2012(2012-01-19)
 • Dodano nowe stawki składek ZUS w 2012 roku. Nowe, aktualne stawki widoczne są w Podatki - Składki ZUS - Składki...
 • Dodano do programu interaktywny formularz deklaracji rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT-36L w Podatki - Rozliczenie roczne (PIT-36L). Edycja formularza jest możliwa tylko dla firm płacących podatek dochodowy według stawki liniowej.
Zmiany w wersji 1.39.2012(2011-12-23)
 • Poprawiono stabilność pracy programu w obszarze synchronizacji z pozostałymi programami z Pakietu Przedsiębiorcy.
Zmiany w wersji 1.38.2011(2011-11-29)
 • Na oknie edycji dokumentu w rejestrach VAT zakupów wprowadzono pola "Miesiąc księgowania" ("Kwartał księgowania") oraz "Rok księgowania". Funkcjonalność ta umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnym okresie bez względu na ich datę otrzymania.
Zmiany w wersji 1.37.2011(2011-11-14)
 • Uaktualniono algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.
 • Na oknie zestawień sprzedaży w widoku tabelarycznym dodano podsumowanie wartości w tabeli.
Zmiany w wersji 1.36.2011(2011-10-26)
 • Na oknie edycji wpłaty za podatek VAT (Podatki - Podatek VAT) dodano możliwość tworzenia i edycji deklaracji VAT-UE.
 • W Ewidencji Wyposażenia umożliwiono wybór wyposażenia z księgi przychodów i rozchodów na podstawie zaksięgowanego wcześniej dokumentu zakupu.
 • Na oknie księgi, rejestrów VAT oraz kilometrówki dodano przyciski szybkiego przełączania okresów. Przyciski dostępne są w postaci strzałek na pasku przycisków po lewej i prawej stronie przycisku wyboru okresu.
 • Poprawiono księgowanie faktur zaliczkowych i końcowych przenoszonych automatycznie z programów Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT oraz Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn.
 • Na zestawieniach tabelarycznych dodano informację stanowiącą podsumowanie wartości tabeli.
Zmiany w wersji 1.35.2011(2011-09-12)
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie Ewidencji Wyposażenia. Funkcjonalność dostępna jest z głównego paska menu pod przyciskiem "Wyposażenie".
 • Poprawiono wygląd okienek w przypadku pracy w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.
Zmiany w wersji 1.34.2011(2011-08-08)
 • W księdze, rejestrach VAT oraz kilometrówce wprowadzono mechanizm informowania użytkownika o próbie ponownego wprowadzenia dokumentu już wprowadzonego.
 • Wprowadzono nowe zestawienia dotyczące kilometrówki: Ilość przejechanych kilometrów według dni, Ilość przejechanych kilometrów według miesięcy, Ilość przejechanych kilometrów według lat, Koszt przejazdów według dni, Koszt przejazdów według miesięcy, Koszt przejazdów według lat, Koszty eksploatacji pojazdu według dni, Koszty eksploatacji pojazdu według miesięcy, Koszty eksploatacji pojazdu według lat.
Zmiany w wersji 1.33.2011(2011-07-06)
 • Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-7K dla firm rozliczających podatek VAT kwartalnie. Możliwość edycji deklaracji dostępna jest na oknie Podatki - Podatek VAT - Dodaj/Zmień.
 • Poprawiono zestawienia dochodów.
Zmiany w wersji 1.32.2011(2011-05-30)
 • Na oknie edycji dokumentu w rejestrach VAT sprzedaży wprowadzono pola "Miesiąc księgowania" ("Kwartał księgowania") oraz "Rok księgowania". Funkcjonalność ta umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnym okresie bez względu na ich datę wystawienia.
 • W konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" wprowadzono parametr "Automatycznie obliczaj wartości na oknie rejestru VAT zakupów". Parametr umożliwia wyłączenie automatycznego obliczania kwot netto, VAT i brutto na oknie edycji dokumentu w rejestrach VAT zakupów. Funkcjonalność ta pozwala np. na księgowanie zakupów paliwa.
 • Wprowadzono możliwość tworzenia, edycji i ewidencjonowania deklaracji VAT-7. Dostęp do deklaracji odbywa się poprzez okno Podatki - Podatek VAT. Aby można było edytować deklaracje wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu pozwalającego na przeglądanie PDFów. Do tego celu zalecany jest program Adobe Reader 9.0 PL. Można go pobrać za darmo z Internetu.
 • Pobrawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy z programem.
Zmiany w wersji 1.31.2011(2011-05-17)
 • W opcji wyliczania zaliczki na podatek dochodowy (Podatki - Podatek dochodowy) wprowadzono możliwość nieuwzględniania przy wyliczeniach odpisu części składki zdrowotnej. Aby składka zdrowotna nie była uwzględniana należy wyłączyć parametr "Płatnik opłaca ubezpieczenie zdrowotne" w konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika".
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z programem.
Zmiany w wersji 1.30.2011(2011-03-31)
Zmiany w wersji 1.29.2011(2011-03-15)
 • W konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Podczas zapisu dokumentu sprawdzaj zgodność sum w rejestrach VAT", który umożliwia wyłączenie sprawdzania sum podczas zapisywania dokumentów z poziomu rejestrów VAT zakupu lub sprzedaży. Sprawdzanie domyślnie jest wyłączone.
 • Poprawiono mechanizmaktywacji programu.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.28.2011(2011-02-23)
 • Umożliwiono podpowiadanie aktualnej daty dokumentu podczas dodawania nowych dokumentów do programu. Aby podpowiadana była aktualna data należy włączyć parametr "Podczas dodawania wpisów podpowiadaj aktualne daty dokumentów" w konfiguracji z sekcji "Preferencje użytkownia".
 • Wprowadzono zapamiętywanie ostatnio dodanych zdarzeń gospodarczych w księdze. Podczas dodawania nowego wpisu do księgi podpowiadany jest opis zdarzenia gospodarczego, który użyte był we wcześniejszym wpisie dla danego zdarzenia.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.27.2011(2011-02-10)
 • W tabeli ze składkami ZUS na 2011 rok dodano kolumnę z preferencyjnymi składkami społecznymi z dobrowolnym chorobowym.
 • Podczas zapisywania dokumentów z poziomu rejestrów VAT wprowadzono walidację kwot netto i VATu z wartością brutto dokumentu.
 • Usprawniono synchronizację z programami Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek oraz Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT polegającą na opcjonalnej możliwości nie ingerowania drugi raz w raz przeniesione dokumenty.
Zmiany w wersji 1.26.2011(2011-01-26)
 • Zmodyfikowano okno wprowadzania remanentu początkowego i końcowego.
 • Uzupełniono bazę danych o nowe stawki ZUS obowiązujące w 2011 roku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.25.2010(2011-01-14)
 • Umożliwiono wprowadzenia remanentu. Możliwość wprowadzania remanentów pojawia się w pierwszym i ostatnim miesiącu lub kwartale roku.
 • Umożliwiono wyłączenie obsługi nowych stawek VAT obowiązujących od 2011 roku. W konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Użyj nowych stawek VAT obowiązujących od 2011 roku" (domyślnie włączony). Użycie parametru umożliwia wprowadzenie w nowym roku dokumentów jeszcze ze starymi stawkami VAT.
Zmiany w wersji 1.24.2011(2011-01-03)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.23.2010(2010-12-08)
 • Dostosowano program do obsługi nowych stawek VAT (5%, 8% i 23%) po nowym roku. Możliwość wprowadzania dokumentów według nowych stawek pojawia się w momencie, kiedy data dokumentu ustawiona zostaje na 2011 roku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu oraz ergonomiczność.
Zmiany w wersji 1.22.2010(2010-11-29)
 • Wprowadzono możliwość otwierania i zamykania okresów księgowych. Na oknach księgi, rejestrów VAT oraz kilometrówki wprowadzono przyciski "Zamknij miesiąc" ("Zamknij kwartał"), których wciśnięcie powoduje zamknięcie bieżącego okresu. Na wpisach na zamkniętym okresie nie można dokonywać już żadnych modyfikacji. Do zamkniętych okresów nie są również przerzucane dokumenty z programów Faktura VAT oraz Rachunek. Otwieranie i zamykanie miesięcy można osobno realizować dla wpisów prowadzonych na potrzeby podatku VAT oraz podatku dochodowego. W razie potrzeby zamknięte okresy zawsze można otwierać.
 • Wprowadzono możliwość wyliczania zaliczek na podatek dochodowy w oparciu o podatek liniowy 19%. W konfiguracji w zakładce "Dane firmy" wprowadzono parametr "Rodzaj płaconego podatku dochodowego", który umożliwia wybór czy podatek ma być liczony według skali progresywnej 18% i 32% czy liniowej 19%.
 • Umożliwiono wyświetlenie całorocznej tabeli zawierającej odliczenia dla najniższych składek ZUS (Podatki - Składki ZUS - Składki).
 • Poprawiono mechanizmy integracji z programami Faktura VAT i Rachunek oraz usprawniono mechanizm detekcji programów, który nie zawsze działał pod systemem Windows 7.
 • Umożliwiono podsumowywanie wartości liczbowych w oknach. Opcja "Podsumowanie wartości" dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy.
 • Unowocześniono instalator programu oraz zmienioną domyślną ścieżkę instalacji z C:\Program Files\Księga na C:\Księga. Zmiana wynika z problemów z aktualizowanie programu przy włączonej funkcji ochrony konta użytkownika systemu Windows.
Zmiany w wersji 1.21.2010(2010-11-05)
 • Rozszerzono pola "adres kontrahenta" w Księdze oraz Rejestrach VAT.
 • Poprawiono ergonomiczność programu.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.20.2010(2010-10-25)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.19.2010(2010-10-14)
 • Dodano możliwość prowadzenia miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego. Okno kosztów otwiera się przyciskiem "Kilometrówka".
 • Dodano słownik rodzajów kosztów eksploatacji pojazdu (Słowniki - Rodzaje kosztów eksploatacji pojazdu).
Zmiany w wersji 1.18.2010(2010-10-12)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.17.2010(2010-09-28)
 • Umożliwiono synchronizację danych z aplikacjami Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek lub Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT za pomocą plików ZBD wyeksportowanych wcześniej z tych programów. Do menu głównego "Dane" w widoku Księgi oraz rejestrów VAT dodano sekcję "Pobierz zewnętrzne dane". Sekcja zawiera opcje "Pobierz automatycznie" oraz "Pobierz z pliku". Opcja "Pobierz automatycznie" synchronizuje programy automatycznie (o ile wcześniej odpowiednio skonfigurowano program) natomiast opcja "Pobierz z pliku" otwiera okno dialogowe wyboru pliku ZBD.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.16.2010(2010-09-08)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.15.2010(2010-08-30)
 • Wprowadzono funkcję automatycznego obliczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5). Podczas dodawania nowego wpisu do "Zaliczek na podatek dochodowy" (Podatki - Podatek dochodowy...) wartość należnej zaliczki obliczana i podpowiadana jest automatycznie podczas dodawania kolejnych wpisów. Uwaga! Aby zaliczka za dany miesiąc lub kwartał została poprawnie wyliczona należy wprowadzić najpierw poszczególne zaliczki w poprzednich miesiącach.
 • W zależności od upodobań Użytkownika wprowadzono możliwość wyboru czy przy synchronizacji oraz wyborze kontrahenta ze słownika pobierać pełne dane adresowe kontrahenta do księgi i rejestrów VAT czy tylko miejscowość. W tym celu do konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" dodano przełączniki "Pobieraj pełne dane adresowe kontrahenta do księgi" oraz "Pobieraj pełne dane adresowe kontrahenta do rejestrów VAT".
 • Rozszerzono pole "Stawka za 1km przebiegu" na oknie i wydruku Ewidencji Przebiegu Pojazdu Osobowego do czterech miejsc po przecinku.
 • Wprowadzono nowe zestawienia: - Podatek VAT naliczony według dni - Podatek VAT naliczony według miesięcy - Podatek VAT naliczony według lat - Podatek VAT do odliczenia według dni - Podatek VAT do odliczenia według miesięcy - Podatek VAT do odliczenia według lat - Zapłacony podatek VAT według miesięcy - Zapłacony podatek VAT według lat
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.14.2010(2010-08-24)
 • Na zestawieniach tabelarycznych dodano do menu głównego opcje "Kopiuj (CTRL + C)" i "Zaznacz wszystko (CTRL + A)". Wartości odpowiadające zaznaczonemu wierszowi są kopiowane do schowka co umożliwia szybkie przeniesienie ich do arkusza kalkulacyjnego (Open Office Calc lub Microsoft Excel). Umożliwiono również zaznaczanie wielu wierszy. Dokonuje się tego z wciśniętym klawiszem CTRL. Wybranie opcji "Zaznacz wszystko" powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich wierszy widocznych w tabeli.
 • Wprowadzono możliwość szybkiego zgłaszania błędu z poziomu programu. W menu głównym Pomoc dodano opcję "Zgłoś błąd". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna przeglądarki oraz strony z formularzem kontaktu do producenta programu. Formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz numer wersji programu.
 • Wprowadzono możliwość zgłaszania sugestii nowych funkcjonalności do programu z poziomu programu. W menu głównym Pomoc dodano opcję "Zaproponuj nową funkcjonalność". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna przeglądarki oraz strony z formularzem kontaktu do producenta programu. Formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz nazwę programu.
Zmiany w wersji 1.13.2010(2010-08-16)
 • Wprowadzono nowe rodzaje rejestrów VAT sprzedaży: Faktury VAT walutowe, Korekty faktur VAT walutowych, faktury eksportowe oraz dostawy wewnątrzwspólnotowe.
 • W Konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" wprowadzono nowy parametr "Płatnik jako nowa firma korzysta z preferencyjnych składek ZUS".
 • W Konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" wprowadzono nowy parametr "Płatnik opłaca składki ZUS z dobrowolnym chorobowym".
 • Wprowadzono automatyczne podpowiadanie wysokości koniecznych do opłacenia w danym miesiącu składek ZUS w "Podatki - Składki ZUS". Wysokość podpowiadanych składek zależy od ustawień ww. parametrów w konfiguracji.
 • Poprawiono wydruk kwartalnej księgi oraz import dokumentów walutowych.
Zmiany w wersji 1.12.2010(2010-07-26)
 • Dodano Ewidencję Przebiegu Pojazdu Osobowego. Na głównym pasku przycisków dodano przycisk "Kilometrówka" otwierający okno ewidencji. Program umożliwia prowadzenie ewidencji jednego pojazdu. Przy pierwszym otwarciu okna Kilometrówki pojawia się okno służące do wprowadzenia danych pojazdu. Dane pojazdu można również uzupełnić w konfiguracji w sekcji "Dane pojazdu". Okno zorganizowane jest na tej samej zasadzie co okna rejestrów VAT i Księgi.
 • Wprowadzono słownik Tras na potrzeby prowadzenia Ewidencji Przebiegu Pojazdu Osobowego. Słownik umożliwia zdefiniowanie nieograniczonej ilości tras. Słownik tras dostępny jest pod Słowniki - Trasy...
 • Umożliwiono prowadzenie w programie ewidencji zapłaconych składek ZUS (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz składek na fundusz emerytur pomostowych). Funkcjonalność dostępna jest z głównego paska przycisków Podatki - Składki ZUS.
 • Umożliwiono dowolne zdefiniowanie nazwy dla kolumny 15. w Księdze Przychodów i Rozchodów. Nazwę należy zdefiniować w polu "Nazwa dla kolumy 15. w Księdze" w nowej sekcji konfiguracji "Preferencje użytkownika". Zdefiniowana nazwa opcjonalnie wyświetlana jest w kolumnie tabeli oraz na wydruku w kolumnie 15. Ponadto pojawia się ona w podsumowaniu miesiąca lub kwartału na oknie Księgi.
Zmiany w wersji 1.11.2010(2010-07-14)
 • Poprawiono mechanizm tworzenia kopii bezpieczeństwa. Teraz użytkownik wskazuje do jakiej lokalizacji ma być zapisana kopia bezpieczeństwa. Kopia tworzona jest poprzez generowanie pliku ZBD będącego wyeksportowaną bazą danych. Aby przywrócić dane z kopii należy po prostu zaimportować bazę danych poprzez opcję Dane - Import bazy danych. Tym samym usunięto z Konfiguracji z zakładki Bezpieczeństwo opcję "Przywróć dane z kopii".
 • Poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do PDF.
 • Na wszystkich oknach potwierdzenia wydruku dodano przycisk "Zapisz do PDF". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego zapisu do pliku oraz zapis aktualnego wydruku to pliku PDF.
 • Wprowadzono możliwość ewidencjonowania w programie zapłaconych składek ZUS (Podatki - Składki ZUS).
 • Na rejestrach VAT zakupu wprowadzono stawkę VAT 3%.
 • Usprawniono importowanie z programu Faktura VAT dokumentu Faktura VAT marża.
 • Wprowadzono autodetekcję zainstalowania aplikacji Rachunek lub Faktura VAT. W przypadku wykrycia obecności w systemie jednej z tych dwóch aplikacji program informuje o tym użytkownika i proponuję zintegrowanie obu programów. Integracja odbywa się w sposób maksymalnie uproszczony.
Zmiany w wersji 1.10.2010(2010-06-14)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.6.2010(2010-06-02)
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów. Aby włączyć prowadzenie rejestrów w programie należy podczas podawania danych firmy przy pierwszym uruchomieniu programu zaznaczyć pole "Firma jest płatnikiem VAT" lub włączyć parametr w konfiguracji w Danych firmy o tej samej nazwie.
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia rejestru VAT zakupów. Na głównym oknie dodano przycisk "VAT zakupy" otwierający okno rejestru VAT zakupów.
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia rejestru VAT sprzedaży. Na głównym oknie dodano przycisk "VAT sprzedaż" otwierający okno rejestru VAT sprzedaży.
 • Umożliwiono dodanie dowolnej ilości odrębnych rejestrów VAT sprzedaży. W menu głównym "Słowniki" dodano słownik "Rodzaje rejestrów VAT sprzedaży". Zmiany rodzaju rejestru dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku "Rodzaj" na oknie rejestru VAT sprzedaży.
 • Umożliwiono dodanie dowolnej ilości odrębnych rejestrów VAT zakupów. W menu głównym "Słowniki" dodano słownik "Rodzaje rejestrów VAT zakupów". Zmiany rodzaju rejestru dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku "Rodzaj" na oknie rejestru VAT zakupów.
 • Podczas dodawania wpisu do Księgi Przychodów i Rozchodów program proponuje dodanie wprowadzanego dokumentu do odpowiedniego rejestru VAT podpowiadając wartości wpisane w Księdze Przychodów i Rozchodów. Tak dodane wpisy są wzajemnie powiązane i usunięcie lub zmiana wartości jest spójne w księdze i rejestrach.
 • Podczas dodawania wpisu do rejestru VAT sprzedaży program proponuje dodanie wprowadzanego dokumentu do księgi podpowiadając wartości wpisane w rejestrze. Tak dodane wpisy są wzajemnie powiązane i usunięcie lub zmiana wartości jest spójne w ksiedze i rejestrze.
 • Podczas dodawania wpisu do rejestru VAT zakupu program proponuje dodanie wprowadzanego dokumentu do księgi podpowiadając wartości wpisane w rejestrze. Tak dodane wpisy są wzajemnie powiązane i usunięcie lub zmiana wartości jest spójne w ksiedze i rejestrze.
 • Umożliwiono import rejestrów VAT z programu do fakturowania Faktura VAT.
 • Umożliwiono aktualizowanie programu z poziomu aplikacji. W menu głównym "Pomoc" dodano opcję "Aktualizuj program". Wybranie opcji powoduje sprawdzenie przez Internet dostępności nowej wersji i w zależności od reakcji Użytkownika umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
 • W menu START systemu Windows w sekcji Wszystkie programy - Księga dodano skrót do programu aktualizującego aplikację. Uruchomienie programu wskazywanego przez skrót umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
 • Usprawniono aktualizacje programów przez Internet.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.5.2010(2010-04-15)
 • Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisywania szukanego ciągu w oknach programu. Wyszukiwanie odbywa się według danych z kolumny dla której ustawiono sortowanie. Przy wpisywaniu kursor danych ustawia się automatycznie na pierwszym wpisie pasującym do wpisywanego ciągu.
 • Wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Jeśli jakikolwiek filtr został włączony dla danego okna to w dolnej części okna pojawia się informacja o aktywności filtru wraz z przyciskiem umożliwiającym szybkie wyłączenie wszystkich filtrów.
 • Poprawiono dodawanie kategorii kontrahentów. Obecnie po dodaniu nowego elementu do drzewa kursor automatycznie ustawia się na nowo dodawanym elemencie.
 • Usprawniono działanie opcji Kopiuj-Wytnij-Wklej. Opcja umożliwia szybkie dublowanie zaznaczonych dokumentów, kontrahentów oraz towarów i usług. W celu zdublowania wpisu należy ustawić się na danym wpisie, wcisnąć CTRL + C (Edycja - Kopiuj) lub CTRL + X (Edycja - Wytnij), a następnie wcisnąć CTRL + V (Edycja - Wklej).
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.5.2010(2010-03-30)
 • Umożliwiono wprowadzenie stanu Księgi przychodów i rozchodów sprzed dnia rozpoczęcia pracy z programem. Okno wprowadzania stanu otwiera się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia programu. Zmian można dokonać w Konfiguracji w sekcji "Dane firmy".
 • Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisywania szukanego ciągu w oknach programu. Wyszukiwanie odbywa się według danych z kolumny dla której ustawiono sortowanie. Przy wpisywaniu kursor danych ustawia się automatycznie na pierwszym wpisie pasującym do wpisywanego ciągu.
 • Wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Jeśli jakikolwiek filtr został włączony dla danego okna to w dolnej części okna pojawia się informacja o aktywności filtru wraz z przyciskiem umożliwiającym szybkie wyłączenie wszystkich filtrów.
 • Poprawiono dodawanie kategorii kontrahentów. Obecnie po dodaniu nowego elementu do drzewa kursor automatycznie ustawia się na nowo dodawanym elemencie.
 • Poprawiono stabilność pracy programu oraz jego ergonomię.
Zmiany w wersji 1.4.2010(2010-03-22)
 • Dodano okno służące do wprowadzenia początkowych wartości Księgi sprzed momentu rozpoczęcia pracy z programem. Okno wartości początkowych dostępne jest z Konfiguracji - Dane firmy lub z poziomu menu lokalnego wywoływanego poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na obszarze podsumowania księgi na oknie "Księga".
Zmiany w wersji 1.3.2010(2010-03-12)
 • Zmieniono domyślny układ kolumn na oknie "Księga." Układ widocznych kolumn można dowolnie zmieniać naciskając przycisk "Widok".
 • Dodano na wydruku księgi w stopce na każdej stronie podsumowania: Suma strony, Przeniesienie z poprzedniej strony, Razem od początku roku. Dotychczas księga podsumowana była tylko od początku roku i tylko na ostatniej stronie.
 • Umieszczono przycisk "Zmień LP" (Przenumeruj wpisy) na głównej belce przycisków.
 • Poprawiono ogólną stabilność programu.
Zmiany w wersji 1.2.2010(2010-03-11)
 • Pierwsza wersja programu Księga. Jest to program przeznaczony dla firm rozliczających podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.