Strona główna » Historia zmian » Sprzedaż i Magazyn

Historia zmian w programie Sprzedaż i Magazyn

Zmiany w wersji 3.204.2017(2017-04-14)
 • Umożliwiono szybkie tworzenie faktur odwrotne obciążenie z faktur proforma, z zamówień oraz z ofert. W tym celu należy na oknie "Rejestr dokumentów" zaznaczyć fakturę proforma, zamówienie lub ofertę, a następnie wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję "Realizuj dokument".
 • Dla firm zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z podatku od towarów i usług dodano możliwość wystawiania rachunków bez VAT nominowanych w walutach obcych.
 • Dla firm zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z podatku od towarów i usług dodano możliwość wystawiania korekt rachunków bez VAT nominowanych w walutach obcych.
Zmiany w wersji 3.203.2017(2017-03-29)
 • Dodano nowy dokument do programu - fakturę zaliczka korekta. Dokument można utworzyć na podstawie istniejącej faktury zaliczkowej poprzez zaznaczenie istniejącej faktury zaliczkowej na oknie "Rejestr dokumentów" i wciśnięcie przycisku "Koryguj" lub dodać poprzez opcję "Dodaj".
 • Dodano nowy dokument do programu - fakturę zaliczka korekta walutową. Dokument można utworzyć na podstawie istniejącej faktury zaliczki walutowej poprzez zaznaczenie istniejącej faktury zaliczki walutowej na oknie "Rejestr dokumentów" i wciśnięcie przycisku "Koryguj" lub dodać poprzez opcję "Dodaj".
Zmiany w wersji 3.202.2017(2017-03-21)
 • Na oknie "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Rejestr dokumentów" dodano z lewej strony okna filtr w formie drzewa umożliwiający filtrowanie po rodzajach dokumentów. Dostępność filtra można włączyć poprzez menu Widok - Rodzaje dokumentów.
 • Umożliwiono wystawianie dostaw wewnątrzwspólnotowych, korekt dostaw wewnątrzwspólnotowych, nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz korekt nabyć wewnątrzwspólnotowych w złotówkach (PLN). Waluta dostępna jest na liście wyboru walut w zakładce "Waluta" na oknie dodawania lub edycji dokumentu.
 • Umożliwiono ustawienie płatności dostawy wewnątrzwspólnotowej, korekty dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz korekty nabycia wewnątrzwspólnotowego w złotówkach w przypadku gdy dokument nominowany jest w walucie obcej. Zmiany waluty płatności można dokonać prawym przyciskiem myszy wciśniętym w obszarze podsumowania dokumentu na oknie dodawania dokumentu lub edycji dokumentu.
Zmiany w wersji 3.201.2017(2017-03-14)
 • Na oknie "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy z poziomu okna "Rejestr faktur" dodano przycisk "Przeterminowane", którego wciśnięcie powoduje ograniczenie widoku wyłącznie do dokumentów dla których upłynął termin płatności.
 • Uproszczono wydruki oraz okno dodawania i edycji faktur odwrotne obciążenie oraz korekt faktur odwrotne obciążenie oraz ich korekt.
Zmiany w wersji 3.200.2017(2017-03-10)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.199.2017(2017-03-02)
 • Dodano obsługę dokumentu sprzedaży "Faktura odwrotne obciążenie walutowa". Dokument domyślnie jest niedostępny. Aby włączyć dostępność dokumentu należy zaznaczyć przełącznik "Dokument dostępny" w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura odwrotne obciążenie walutowa - Dokument dostępny.
 • Dodano obsługę dokumentu sprzedaży "Faktura odwrotne obciążenie walutowa korekta". Dokument domyślnie jest niedostępny. Aby włączyć dostępność dokumentu należy zaznaczyć przełącznik "Dokument dostępny" w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura odwrotne obciążenie walutowa korekta - Dokument dostępny. Dokument można również wystawić na podstawie istniejącego dokumentu faktura odwrotne obciążenie walutowa. Należy taki dokument zaznaczyć na oknie "Rejestr faktur" i kliknąć przycisk "Realizuj".
 • Dodano obsługę dokumentu zakupu "Nabycie wewnątrzwspólnotowe korekta". Dokument domyślnie jest niedostępny. Aby włączyć dostępność dokumentu należy zaznaczyć przełącznik "Dokument dostępny" w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Nabycie wewnątrzwspólnotowe - Dokument dostępny. Dokument można również wystawić na podstawie istniejącego dokumentu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Należy taki dokument zaznaczyć na oknie "Rejestr faktur" i kliknąć przycisk "Realizuj".
 • Na oknie dodawania nowego dokumentu dodano przycisk "Więcej dokumentów". Wciśnięcie przycisku wywołuje okno dialogowe "Ustawienia dokumentów" umożliwiającego wybranie dokumentu z listy wszystkich dostępnych w programie dokumentów.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano opcję "Na podsumowaniu wartości dokumentów uwzględnij dokumenty proforma". W zależności od stanu tego przełącznika proformy są lub nie są brane do podsumowania dokumentów na oknie "Rejestr faktur".
Zmiany w wersji 3.198.2017(2017-02-25)
 • Zmieniono sposób księgowania dostaw wewnątrzwspólnotowych przy automatycznym księgowaniu dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży do programów Księga, Ryczałt i Mała Księgowość. Jeśli pozycja na dokumencie wybrana została z listy, a na niej zaznaczono, że kartoteka jest usługą lub wskazano jako kategorię usługę to wartość takich pozycji księgowana jest do kolumny "wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług" (WSU). W przeciwnym wypadku wartości księgowane są do kolumny "wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów" (WDT).
Zmiany w wersji 3.197.2017(2017-02-20)
 • Umożliwiono drukowanie jednostek miar z precyzją do sześciu miejsc po przecinku. Ilość miejsc po przecinku dla jednostek miar można ustawić parametrem "Ilość miejsc po przecinku w JM" znajdującym się w Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi".
Zmiany w wersji 3.196.2017(2017-02-11)
 • Umożliwiono drukowanie faktur walutowych, faktur eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych w języku szwedzkim. Język wydruku można wybrać z listy rozwijanej "Język na wydruku" dostępnej na oknie potwierdzenia wydruku.
Zmiany w wersji 3.195.2017(2017-02-02)
 • Umożliwiono usuwanie wpisów z rejestru wysłanych dokumentów JPK dostępnego z poziomu menu głównego "Dane" na oknach "Rejestr faktur", "Towary i usługi", "Rejestr VAT".
 • Umożliwiono wydrukowanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) dla wysłanych i poprawnie przetworzonych dokumentów JPK. UPO dostępne jest na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów JPK" pod przyciskiem "Pobierz UPO".
 • Umożliwiono zdefiniowanie własnej nazwy dla sprzedawcy, nabywcy i adresata dla dokumentów sprzedaży. Zmiany oznaczeń na wydrukach można dokonać w Konfiguracji w zakładce "Ustawienia druku dokumentów".
Zmiany w wersji 3.194.2017(2017-01-19)
 • Poprawiono stabilność, ergonomiczność i szybkość działania aplikacji.
Zmiany w wersji 3.193.2017(2017-01-17)
 • Umożliwiono wysyłkę dokumentów magazynowych w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). W celu utworzenia pliku JPK dla magazynu należy zaznaczyć dokumenty magazynowe na oknie "Rejestr faktur" i wybrać spod prawego przycisku myszy opcję "Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)".
 • Umożliwiono wysyłkę wielu faktur w formie jednego pliku JPK i wysyłkę go w ramach jednej sesji. W celu utworzenia jednego pliku JPK z wielu faktur należy zaznaczyć dokumenty, które mają zostać wysłane na oknie "Rejestr faktur" i wybrać spod prawego przycisku myszy opcję "Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)".
 • Uwaga! Zaznaczanie jednego lub wielu dokumentów magazynowych powoduje utworzenie pliku JPK według struktury JPK_MAG. Zaznaczenie jednego lub wielu dokumentów sprzedaży powoduje utworzenie pliku JPK według struktury JPK_FA. Jednoczesne zaznaczenie dokumentów różnego typu uniemożliwia użycie opcji "Utwórz jednolity plik kontrolny (JPK)".
Zmiany w wersji 3.192.2017(2017-01-12)
 • Podczas fakturowania transakcji z Allegro umożliwiono wybór do których transakcji mają być utworzone dokumenty. Po wybraniu opcji "Fakturuj aukcje Allegro" i po podaniu danych logowania pojawia się okno zawierające listę wszystkich ostatnich transakcji, nazwy użytkowników, imiona i nazwiska oraz ewentualnie nazwy firm, wartości dokonanych zakupów oraz informacja czy kupujący życzy sobie otrzymać fakturę. Przy każdej transakcji dostępny jest włącznik. Po zaznaczeniu transakcji należy wybrać opcję "Utwórz dokumenty" po którym pojawia się okno wyboru rodzaju dokumentu. Po wybraniu rodzaj dokumentu do zaznaczonych transakcji tworzone są automatycznie dokumenty wybranego rodzaju. Po utworzeniu dokumentów w tle odświeżane jest okno "Rejestr dokumentów", a okno z transakcjami dalej jest aktywne umożliwiając tym samym utworzenie kolejnych dokumentów. Po ponownym zalogowaniu transakcje do których zostały utworzone dokumenty nie są już widoczne na liście.
 • Dodano nowy dokument "Faktura odwrotne obciążenie korekta". Dokument domyślnie jest wyłączony. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura odwrotne obciążenie korekta - Zmień - Dokument dostępny...
 • Umożliwiono szybkie utworzenie faktury odwrotne obciążenie na podstawie istniejącego dokumentu wydania na zewnątrz WZ. W celu utworzenia faktury odwrotne obciążenie na podstawie WZ należy zaznaczyć fakturę na liście dokumentów i wcisnąć opcję "Realizuj" dostępną na pasku przycisków lub pod prawym przyciskiem myszy.
 • Podczas dodawania nowej inwentaryzacji na oknie "Inwentaryzacje" umożliwiono utworzenie inwentaryzacji z cenami przepisanymi z poprzedniej zamkniętej inwentaryzacji.
Zmiany w wersji 3.191.2017(2017-01-08)
 • Usprawniono mechanizm nadawania dat sprzedaży oraz dat inwentaryzacji w przypadku dokonania zmiany daty sprzedaży na dokumencie lub zmianie daty inwentaryzacji.
Zmiany w wersji 3.190.2017(2016-12-30)
 • Do tabeli danych na historii obrotu towarem dostępnej spod prawego przycisku myszy na oknie "Towary i usługi" dodano kolumny "Cena netto [zł]" i "Cena brutto [zł]".
Zmiany w wersji 3.189.2017(2016-12-16)
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano nowy parametr "Nie pozwalaj na zmiany w dokumentach sprzed inwentaryzacji, zafiskalizowanych i rozliczonych" (domyślnie włączony). W przypadku gdy opcja jest zaznaczona program nie pozwala na dokonanie jakichkolwiek modyfikacji w dokumentach, które zostały już zafiskalizowane, rozliczone częściowo lub w całości oraz wystawionych przed datą ostatniej inwentaryzacji. Wyłączenie opcji powoduje, że program wyświetla ostrzeżenie, ale umożliwia dokonanie modyfikacji.
 • Umożliwiono zaznaczanie kilku dat lub elementów na drzewach filtrów bocznych na oknach "Rejestr dokumentów", "Kartoteki i usługi" oraz "Rozliczenia". Aby zaznaczyć więcej niż jeden element na liście i drzewie należy go kliknąć z wciśniętym na klawiaturze klawiszem Ctrl lub Shift.
 • Umożliwiono realizację dokumentu "Zamówienie" lub "Zamówienie walutowe" na podstawie oferty. W celu szybkiego sporządzenia zamówienia z oferty należy zaznaczyć daną ofertę i wybrać przycisk "Realizuj".
 • W dokumentach "Oferta" oraz "Oferta walutowa" zmieniono oznaczenie "Termin płatności" na "Oferta ważna do". Dotyczy to zarówno okna dokumentu jak i wydruków.
 • Zmieniono treść stopki na dokumentach "Rachunek" na "Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług".
 • Usprawniono mechanizm kopiowania dokumentów. Dotychczas kopiowane dokumenty zachowywały daty dokumentów kopiowanych. Obecnie podczas wklejania dokumentów ze schowka dokumenty wklejone mają nadawane aktualne daty wystawienia oraz sprzedaży jak również względem aktualnej daty liczona jest data terminu płatności.
 • Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.
Zmiany w wersji 3.188.2017(2016-12-02)
 • Umożliwiono zdefiniowanie osobno dla każdego rodzaju dokumentów dodatkowego oznaczenia lub numeru. Na oknie edycji właściwości dokumentu (Słowniki - Ustawienia dokumentów - [dokument] - Zmień) dodano pole "Oznaczenie dodatkowego pola dotyczy...". Podanie tam jakiegokolwiek ciągu znaków powoduje pojawienie się na oknie dodawania i edycji danego rodzaju dokumentu obok pola z numerem dokumentu pole opisane "Dotyczy ***" gdzie (***) to ciąg znaków zdefiniowany w ustawieniach dokumentu, np. "Dotyczy zamówienia", "Dotyczy kontraktu", itd. itp. Wpisanie w to pole ciągu znaków powoduje pojawienie się tej informacji również na wydruku pod właściwym numerem dokumentu.
 • Na oknie wysyłania rachunku e-mailem przez program obok pola adresata wiadomości dodano przełącznik "Wyślij kopię wiadomości do siebie". Wysłanie wiadomości z zaznaczonym polem powoduje wysłanie wiadomości nie tylko do adresata lecz również kopii do nadawcy pod adres zdefiniowany w konfiguracji aplikacji.
Zmiany w wersji 3.187.2016(2016-11-25)
 • Na oknie "Towary i usługi" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zestawienie magazynu". Zestawienie zawiera informacje o przychodach i rozchodach towarów w zadanym okresie czasu oraz spis dokumentów na których wystąpił zakup, sprzedaż, przyjęcia bądź wydanie towaru.
 • Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie zapisania dokumentu z istniejącym numerem. Działanie zabezpieczenia zależne jest od typu dokumentu oraz stanu ustawienia opcji "Stosuj wspólną numerację dla wszystkich rodzajów dokumentów" z Konfiguracji z zakładki "Dokumenty". Dla dokumentów sprzedaży przy wyłączonej wspólnej numeracji weryfikacja odbywa się wyłącznie w zakresie dokumentów tego samego rodzaju, w przeciwnym wypadku weryfikacja odbywa się w zakresie tych samych grup dokumentów. Dla dokumentów zakupu weryfikacja odbywa się w obrębie dokumentów wystawionych temu samemu kontrahentowi.
 • Zmieniono zachowanie pól edycyjnych w przypadku otwarcia zafiskalizowanych lub rozliczonych dokumentów oraz dokumentów wystawionych przed datą ostatniej inwentaryzacji. Dotychczas pola były nieaktywne (wyszarzone) co uniemożliwiało kopiowanie danych zawartych w tych polach. Obecnie kontrolki są w trybie tylko do odczytu co skutkuje tym, że nie można ich edytować, ale można z nich skopiować dane do schowka.
 • Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików (8,5" x 11" przy 72 DPI) oraz ustanowienie rozdzielczości logo na 600 DPI.
Zmiany w wersji 3.186.2016(2016-11-18)
 • Umożliwiono konwersję dokumentów (faktur) do formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Program umożliwia zapis pliku JPK w formie XML na dysku lokalnym komputera lub automatyczne wysłanie pliku na serwer Ministerstwa Finansów. W przypadku automatycznej wysyłki niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aby utworzyć lub wysłać JPK należy na oknie "Rejestr dokumentów" w kontekście konkretnego dokumentu użyć opcji "Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)" dostępnej z głównego menu "Dane" lub z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy.
 • Umożliwiono utworzenie rejestrów VAT zgodnych z formatem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Tak jak w przypadku dokumentów możliwe jest utworzenie pliku JPK w formie XML lub wysłanie pliku na serwer ministerstwa. Aby utworzyć lub wysłać rejestry VAT w formie JPK należy użyć na oknach "Rejestr VAT sprzedaży" lub "Rejestr VAT zakupów" opcji "Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)" dostępnych z głównego menu "Dane" lub z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy.
 • Na oknach "Rejestr dokumentów", "Rejestr VAT sprzedaży" oraz "Rejestr VAT zakupów" w menu głównym "Dane" dodano opcje "Rejestr wysłanych dokumentów JPK". Wejście w opcje powoduje otwarcie okna rejestru w którym zapisane będą wszystkie poprawnie wysłane i odebrane (ale nie zweryfikowane i potwierdzone) dokumenty JPK. Na oknie znajdują się przyciski umożliwiające odświeżenie widoku, pobranie UPO oraz podgląd dokumentu XML.
 • W Konfiguracji w zakładce "Archiwizacja" dodano przycisk "Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej". Po wciśnięciu przycisku otwarta zostaje lista zawierająca wszystkie automatycznie zachowane kopie danych. Menadżer umożliwia przywrócenie danych z kopii poprzez użycie przycisku "Przywróć" lub podwójne kliknięcie danego wpisu oraz usunięcie wybranych kopii. W przypadku wybrania opcji przywracania danych sporządzana jest również kopia aktualnej bazy.
 • W przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych lub na komputerze z niewłaściwie funkcjonującymi sterownikami bazy danych na oknie z komunikatem o błędzie pojawiły się przycisku "Importuj" oraz "Archiwum". Pierwszy umożliwia wczytanie bazy z posiadanej kopii zewnętrznej drugi natomiast otwiera opisany wyżej Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej.
Zmiany w wersji 3.185.2016(2016-11-04)
 • Wprowadzono ściślejszą walidację adresu e-mail podawanego podczas wysyłania dokumentów e-mailem przez program z wykorzystaniem opcji "Wyślij" w kontekście zaznaczonego dokumentu na oknie "Rejestr dokumentów".
 • Wprowadzono możliwość wygenerowania ewidencji VAT zakupów i sprzedaży zawierającą wszystkie rodzaje dokumentów.
 • Wprowadzono możliwość drukowania na paragonach fiskalnych ciągów znaków zawierających polskie znaki diakrytyczne.
Zmiany w wersji 3.184.2016(2016-10-14)
 • Dla firm zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT dodano obsługę nowego rodzaju dokumentu sprzedaży - Rachunek do WZ. Dokument ten można utworzyć na podstawie istniejącego dokumentu magazynowego WZ (wydanie na zewnątrz) lub dodać poprzez opcję "Dodaj". Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów.
 • Dla firm zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT dodano obsługę nowego rodzaju dokumentu zakupu - Rachunek do PZ. Dokument ten można utworzyć na podstawie istniejącego dokumentu magazynowego PZ (przyjęcie z zewnątrz) lub dodać poprzez opcję "Dodaj". Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów.
 • Umożliwiono zmianę numeru wystawianych lub edytowanych dokumentów w przypadku stosowania własnej numeracji faktur według wzorca. W przypadku próby modyfikacji numeru wyświetlane jest okno, które umożliwia modyfikację numeru zgodnie ze zdefiniowanym w ustawieniach dokumentów schematem.
 • Zmieniono określenie na fakturach zaliczkowych z "Zapłacona zaliczka" na "Kwota zaliczki".
Zmiany w wersji 3.183.2016(2016-09-30)
 • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu zakupu "Rachunek korekta", a tym samym umożliwiono korygowanie rachunków zakupowych. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów...
 • Umożliwiono zmianę daty niezamkniętej inwentaryzacji. Zmiana daty powoduje ponowne naliczenie ilości księgowych (i domyślne przepisanie tychże ilości do pól ilości spisanych) zgodnych ze stanem na dzień ustanowionej daty inwentaryzacji.
 • Umożliwiono kopiowanie wielu faktur na raz w przypadku jednoczesnego zaznaczenia wielu dokumentów. W celu zaznaczenia kursorem więcej niż jednej faktury należy klikać je myszą z jednocześnie wciśniętym przyciskiem Ctrl na klawiaturze lub przesuwać podświetlenie klawiszami kursora na klawiaturze z jednocześnie wciśniętym klawiszem Shift.
 • Wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie wyliczania na oknach wyliczania stanów ilościowych na dzień oraz ponownego naliczania stanów magazynowych.
Zmiany w wersji 3.182.2016(2016-09-23)
 • Dodano możliwość wygenerowania obrazującego wielkość wypracowanej marży względem osób wystawiających dokument. Opcja dostępna jest w "Zestawienia" pod pozycją "Zestawienia marży według osoby wystawiającej".
 • Wprowadzono pełne naliczenie marży i narzutu w dokumentach sprzedaży na których znajdują się towary złożone ze składników.
 • Wprowadzono mechanizm zabezpieczający w przypadku próby sprzedaży towaru składającego się ze składników dla którego przekroczona zostanie ilość dostępnych w magazynie składników. Mechanizm aktywny jest wyłącznie w przypadku włączenia opcji "Ostrzegaj przed realizacją ilości, która spowoduje przekroczenie dostępnego stanu" w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty".
 • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.181.2016(2016-09-16)
 • Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.180.2016(2016-09-08)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.179.2016(2016-09-02)
 • Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Zmiany w wersji 3.178.2016(2016-08-18)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.177.2016(2016-08-12)
 • Na oknie "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnym w menu "Dane" na "Rejestrze dokumentów" dodano z lewej strony okna filtr dat w formie drzewa umożliwiający ograniczanie wyświetlanych danych według wskazanego zakresu terminów płatności. Dostępność filtra można ustawić w opcji głównego menu "Widok".
 • Na wydruku rejestru dokumentów (Rejestr dokumentów - Drukuj - Drukuj rejestr dokumentów) dodano informacje o wybranym zakresie dat i rodzaju dokumentów z jakich sporządzany jest wydruk.
 • Na wydruku listy towarów i usług (Towary i usługi - Drukuj - Drukuj rejestr dokumentów) dodano informacje o wybranej kategorii towarów i usług z jakiej sporządzany jest wydruk.
Zmiany w wersji 3.176.2016(2016-07-22)
 • Umożliwiono realizację dostaw wewnątrzwspólnotowych i faktur eksportowych z faktury VAT proformy, oferty walutowej i zamówienia walutowego.
Zmiany w wersji 3.175.2016(2016-07-01)
 • Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę. Zmiana ma na celu dostosowanie programu do wymogów stawianych przez specyfikacje Jednolitego Pliku Kontrolnego, który to plik wymaga stosowania tych informacji.
Zmiany w wersji 3.174.2016(2016-06-15)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.173.2016(2016-06-10)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.172.2016(2016-06-03)
 • W tabeli danych na oknach historii ostatnich dostaw i historii obrotu towarem wywołanych w kontekście zaznaczonego towaru na oknie "Towary i usługi" dodano kolumny zawierające nazwy kontrahentów dla jakich wystawiono dokumenty obrotu.
 • Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Zmiany w wersji 3.171.2016(2016-05-24)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.170.2016(2016-05-20)
 • Na oknie "Rejestr dokument" do tabeli dodano kolumnę "Wysłano e-mailem" zawierającą informację czy dokument został wysłany e-mailem przy użyciu opcji "Wyślij fakturę e-mailem...".
 • Dostosowano program do nowego wzoru podatkowej księgi przychodów i rozchodów w przypadku współpracy programu z aplikacjami Księga lub Mała Księgowość. Na oknie edycji towaru lub usługi w zakładce "Księgowanie" dodano możliwość wyboru opcji "Wartość kosztów działalności badawczo-rozwojowej" w polu "Kolumna księgi" w sekcji "Koszty".
Zmiany w wersji 3.169.2016(2016-05-06)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.168.2016(2016-04-27)
 • Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól dodatkowych dla kontrahentów oraz towarów i usług. Opcja ma na celu uelastycznienie aplikacji poprzez możliwość nadawania kontrahentom oraz towarom i usługom cech i atrybutów charakterystycznych dla różnych branż biznesowych jak również zindywidualizowanie programu do potrzeb poszczególnych Użytkowników.

  Do menu pod przyciskiem "Słowniki" dodano opcje "Pola dodatkowe dla kontrahentów" oraz "Pola dodatkowe dla towarów i usług". Wejście w opcje powoduje otwarcie okien umożliwiających zdefiniowanie pól dodatkowych dla kontrahentów lub towarów i usług. Pola dodatkowe mogą przyjmować jeden z kilku typów: krótki tekst, liczba, data, logiczny (tak/nie) lub długi tekst. Ponadto możliwe jest ustanowienie pola wymaganym oraz wyłączenie go, aby było niedostępne. W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych pojawiają się one jako nowe kolumny w widoku danych na oknach "Kontrahenci" lub "Towary i usługi". Ponadto na oknie dodawania lub edycji kontrahenta lub towaru i usługi pojawia się zakładka "Pola dodatkowe" po wejściu w którą znajdują się nowe pola edycyjne zdefiniowane jako pola dodatkowe.
 • Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Zmiany w wersji 3.167.2016(2016-04-15)
 • Wprowadzono mechanizm obsługi kompletacji towarów umożliwiający manipulowanie stanami magazynowymi wielu towarów poprzez stosowanie na dokumentach tylko jednej pozycji powiązanej z innymi towarami. Umożliwia to sprawniejsze i szybsze wystawianie dokumentów sprzedaży zawierających gotowe zestawy towarów składające się z innych towarów kompletowanych przez sprzedawcę. W ramach wprowadzonej funkcjonalności wprowadzono:
  - Na oknie dodawania lub edycji towaru dodano zakładkę "Składniki" zawierającą listę innych towarów z bazy towarów i usług. Umożliwia ona wybranie towarów stanowiących składniki oraz ilości tychże składników w dodawanym lub edytowanym towarze.

  - Na oknie "Towary i usługi" dodano kolumnę "Są składniki". Wskazuje ona czy dany towar zawiera jakikolwiek składnik.

  - Dla towarów zawierających składniki nie jest wskazywana ilość dostępnego towaru w magazynie.

  - W przypadku użycia na dokumencie towaru mającego wskazane składniki z magazynu zdejmowane lub dodawane są wyłącznie składniki we wskazanych ilościach.
 • Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu.
 • Zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Zmiany w wersji 3.166.2016(2016-04-05)
 • Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
 • Na oknie "Rejestr faktur" dodano opcję "Lista dokumentów powiązanych" dostępną w menu podręcznym dostępnym po wciśnięciu prawego przycisku myszy w kontekście zaznaczonego dokumentu. Opcja wyświetla okno z listą dokumentów powiązanych z wybranym dokumentem. Dostępna jest tylko dla dokumentów utworzonych na podstawie innych dokumentów, m.in. faktur korekt, faktur końcowych, faktur do WZ, faktur do PZ, etc.
Zmiany w wersji 2.165.2016(2016-03-18)
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Zmiany w wersji 2.164.2016(2016-03-11)
 • Na druku wpłaty gotówkowej dodano adres zleceniodawcy i zleceniobiorcy przelewu.
 • Zmieniono algorytm naliczania odsetek w notach odsetkowych oraz uaktualniono stopy procentowe w notach odsetkowych.
Zmiany w wersji 2.163.2016(2016-03-04)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem rekordu zawierającego najdłuższą wartość w danej kolumnie. Aby automatycznie dostosować szerokość kolumny należy kursor myszy ustawić na łączeniu kolumn w nagłówku i dokonać szybkiego dwukrotnego kliknięcia. Funkcjonalność działa analogicznie jak w arkuszach kalkulacyjnych, np. Excelu lub OpenOffice Calc.
Zmiany w wersji 2.162.2016(2016-02-26)
 • Zastosowano nową, napisaną od podstaw, bibliotekę do generowania plików PDF (Portable Document Format). Obecnie wydruki zapisywane do PDF są w pełni zgodne zarówno z podglądem wydruku jak i z wydrukiem rzeczywistym wysyłanym do drukarki. Ponadto wydruki PDF posiadają szare nagłówki tabel, a kolory oraz kroje czcionek są zgodne z ustawieniami w Konfiguracji. Plik wynikowy poddawany jest kompresji przez co ma mniejszą objętość. W testach nie wykryto problemów z brakiem możliwości otwarcia wygenerowanych plików, a także problemów z wyświetlaniem czcionek na urządzeniach Apple. Generowanie plików trwa zauważalnie szybciej, a aplikacja ma zwiększoną stabilność objawiającą się brakiem problemów z generowaniem błędów podczas zapisu do PDF. Z uwagi na krótszy i prostszy kod źródłowy biblioteki aplikacja ma zmniejszony rozmiar wynikowego pliku wykonywalnego EXE.
Zmiany w wersji 2.161.2016(2016-02-12)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.160.2016(2016-02-03)
 • Umożliwiono wskazanie rodzaju ceny pod którą ma się zapisywać automatycznie towar lub usługa z poziomu edycji dokumentu w przypadku korzystania z opcji "Podczas zapisu pozycji proponuj dodanie towaru lub usługi do bazy danych". W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano pole "Przy zapisie przypisz cenę dla ..." umożliwiające wskazanie rodzaju ceny. Aktywność tego parametru i funkcjonalności uzależniona jest od włączenia opcji "Podczas zapisu pozycji proponuj dodanie towaru lub usługi do bazy danych".
 • Zmieniono działanie programu podczas edycji pozycji dokumentów w przypadku gdy towar lub usługa została podczas dodawania wskazana z listy. W przypadku edycji pozycji na której wskazany jest towar istniejący w bazie towarów i usług lista rozwijana z cenami uzupełniana jest o ceny wskazane w towarach i usługach.
 • Umożliwiono automatyczne utworzenie paragonu na podstawie wydania na zewnątrz WZ. Opcja "Realizuj" wywołana w kontekście dokumentu WZ na oknie "Rejestr faktur" umożliwia szybkie utworzenie paragonu.
 • Umożliwiono korzystanie z okna wyliczania ceny podczas dodawania pozycji do dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) oraz RW (rozchód wewnętrzny). Warunkiem korzystania z opcji jest włączenie parametru konfiguracji "Podczas dodawania pozycji wyświetlaj okno wyliczania ceny" z zakładki "Towary i usługi".
 • W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Zmiany w wersji 2.159.2016(2016-02-01)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy z aplikacją.
Zmiany w wersji 2.158.2016(2016-01-26)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.157.2016(2016-01-22)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.156.2016(2016-01-21)
 • Wprowadzono możliwość stosowania dowolnego formatu numeracji faktur. W Słowniki - Ustawienia dokumentów - Zmień... rozszerzono listę wyboru "Rodzaj numeracji dokumentów" o pozycję "Numeracja inna według schematu". Wybranie pozycji "Numeracja inna według schematu" powoduje uaktywnienie pola "Schemat numeracji". W polu tym należy określić schemat nadawanych numerów. Pole może zawierać dowolny ciąg znaków w którym można zawrzeć znaczniki (tagi), które podczas dodawania kolejnych dokumentów będą przyjmować określone wartości. Schemat może zawierać dowolne ciągi znaków, które zostaną przepisane do numeru, a odpowiednimi numerami zostaną zastąpione wyłącznie znaczniki. Możliwe jest stosowanie następujących znaczników:

  %R - powoduje zastąpienie znacznika numerem roku zgodnym z datą wystawienia dokumentu;
  %r - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w roku wystawienia;
  %M - powoduje zastąpienie znacznika numerem miesiąca zgodnym z datą wystawienia dokumentu;
  %m - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w miesiącu wystawienia;
  %D - powoduje zastąpienie znacznika numerem dnia miesiąca zgodnym z datą wystawienia dokumentu;
  %d - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w dniu wystawienia;

  Przykłady:

  Jeśli wpisany schemat to: %R / %M / %m wówczas, np. w dniu 21. stycznia 2016 piętnasty dokument w miesiącu otrzyma numer 2016 / 1 / 15.

  Jeśli wpisany schemat to SK/%R/%M/%D/%d wówczas, np. w dniu 21. stycznia 2016 trzeci dokument w tym dniu otrzyma numer SK/2016/1/21/3.
 • Zmieniono organizację konfiguracji. Dodano zakładkę "Dane kontaktowe" gdzie przeniesiono pola zawierające numery telefonów, adresy e-mail oraz adresy stron www, a do zakładki "Dane firmy" dodano pola określające dane wystawcy dokumentów.
Zmiany w wersji 2.155.2016(2016-01-14)
 • W związku z Zarządzeniem Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. będącym Instrukcją realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w m.st. Warszawa dostosowano program do możliwości stosowania go przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe m. st. Warszawa. W związku z powyższym zarządzeniem umożliwiono m.in.:

  • Umożliwiono zastosowanie formatu numeracji według schematu: nr faktury/symbol jednostki/miesiąc/rok, np. 1/OS/BE/07/2015.

  • Umożliwienie stosowania odrębnej numeracji dla faktur korygujących i faktur wewnętrznych

  • Umieszczanie na fakturach sprzedaży odrębnych danych sprzedawcy i danych wystawcy.

  • Umieszczanie na fakturach zakupu odrębnych danych nabywcy i danych odbiorcy.

  Rozporządzenie: Instrukcja realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w m. st. Warszawa.
Zmiany w wersji 2.154.2016(2015-12-28)
 • Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania.
 • Dostosowano program do pracy w roku 2016 roku.
Zmiany w wersji 2.153.2015(2015-12-18)
 • Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.
 • Dodano zestawienie "Ogólny zysk według kategorii".
 • Zmieniono oznaczenia na oknie edycji dokumentu i wydruku z "Adresat" na "Odbiorca".
Zmiany w wersji 2.152.2015(2015-11-27)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.151.2015(2015-11-26)
 • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
Zmiany w wersji 2.150.2015(2015-11-13)
 • Wprowadzono mechanizm polegający na nieoznaczaniu na czerwono w rejestrze dokumentów faktur proforma dla których upłynął termin płatności i które zostały zrealizowane poprzez wystawienie do nich właściwej faktury.
 • Umożliwiono ustawienie indywidualnie każdemu kontrahentowi osobnej formy płatności. Na oknie dodawania lub edycji kontrahenta w zakładce "Indywidualne warunki" dodano pole "Forma płatności kontrahenta". Jeśli zostanie w tym miejscu zdefiniowana jakakolwiek forma płatności to podczas wystawiania dokumentu temu kontrahentowi zostanie automatycznie ustawiona wskazana forma zapłaty.
 • Na oknie "Kontrahenci" dodano pole "Forma płatności kontrahenta" zawierająca indywidualną formę płatności przypisaną kontrahentowi.
 • Na oknie podglądu wydruku dodano menu kontekstowe dostępne poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy. Menu dostępne jest wyłącznie w obszarze stanowiącym wizualizację kartki.
 • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
Zmiany w wersji 2.149.2015(2015-10-16)
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.148.2015(2015-10-09)
 • Na oknie stany ilościowe na dany dzień dostępnym spod prawego przycisku myszy z okna Towary i usługi dodano kolumnę "Identyfikator" zawierającą identyfikator towaru.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano opcjonalny parametr "Po wykonaniu wydruku proponuj fiskalizację dokumentu". Jeśli parametr jest zaznaczony wówczas każdorazowo po zapisie i wydruku dokumentu, który nie był jeszcze zafiskalizowany proponowana jest jego fiskalizacja.
Zmiany w wersji 2.147.2015(2015-10-02)
 • Umożliwiono realizację z wydania na zewnątrz (WZ) faktury detalicznej.
 • Do listy towarów na inwentaryzacji umożliwiono podanie kodu kreskowego. W tym celu na oknie dodawania i edycji pozycji inwentaryzacji dodano pole "Kod kreskowy".
 • W celu poprawy czytelności okna edycji inwentaryzacji wprowadzono automatyczne wyłączanie kolumn "Kategoria", "Kod kreskowy" oraz "Indeks" jeśli wszystkie towary są tej samej kategorii lub dla żadnego towaru nie zdefiniowano indeksu lub kodu kreskowego. Kosztem wyłączenia ww. kolumn powiększana jest kolumna "Nazwa towaru".
 • Do wydruku spisu z natury (inwentaryzacji) dodano kolumny "Kod kreskowy" oraz "Indeks". Kolumny na wydruku widoczne są wyłącznie wtedy jeśli dla co najmniej jednego towaru podany został kod kreskowy lub indeks.
 • Zmieniono sposób blokowania wprowadzania zmian w dokumentach dla których dokonano już jakichkolwiek spłat lub wystawionych przed datą ostatniej inwentaryzacji. Dotychczas podczas próby dokonania zmian pojawiała się informacja o braku możliwości edycji i blokowany był zapis. Obecnie dokument otwiera się w trybie tylko do odczytu i wszystkie pola edycyjne są zablokowane.
 • Zablokowano możliwość wprowadzania zmian w dokumentach, które zostały już zafiskalizowane.
Zmiany w wersji 2.146.2015(2015-09-10)
 • Dodano obsługę nowego dokumentu sprzedaży - faktura zaliczkowa walutowa. Dokument jest domyślnie wyłączony. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura zaliczkowa walutowa - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
 • Dodano obsługę nowego dokumentu sprzedaży - faktura końcowa walutowa. Dokument jest domyślnie wyłączony. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura końcowa walutowa - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
 • Dodano nowy rejestr VAT sprzedaży dla faktur zaliczkowych walutowych.
 • Dodano nowy rejestr VAT sprzedaży dla faktur końcowych walutowych.
 • Umożliwiono bezpośrednie wysyłanie maili z aplikacji z poziomu okna "Rejestr dokumentów" oraz "Kontrahenci" z pominięciem programu pocztowego zainstalowanego w systemie. Aby wysyłka maili była możliwa należy w Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" podać adres e-mail z którego mają być wysyłane wiadomości z programu. Wyboru czy maile mają być wysyłane bezpośrednio z programu czy poprzez domyślny program pocztowy zdefiniowany w systemie dokonuje się parametrem "Do wysyłania wiadomości korzystaj z zewnętrznego domyślnego programu pocztowego" w Konfiguracji w zakładce Kontrahenci.
 • Na oknie oraz wydruku rejestru VAT faktur zaliczkowych dodano kolumnę "Data otrzymania zaliczki".
 • Dodano dwie nowe kolumny "Do zapłaty w walucie" oraz "Do zapłaty [zł]" na oknie "Rejestr dokumentów".
Zmiany w wersji 2.145.2015(2015-08-28)
 • Zmieniono sposób zachowania programu w przypadku użycia opcji "Ostrzegaj przed próbą realizacji ilości, która spowoduje przekroczenie dostępnego stanu" z Konfiguracji z zakładki "Dokumenty". Dotychczas w przypadku użycia ww. opcji wyświetlany był komunikat informujący o braku możliwości dodania towaru dokumentu. Obecnie wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem i pytaniem czy pomimo tego towar ma zostać dodany do dokumentu.
 • Zmieniono sposób zachowania programu w przypadku użycia opcji "Ostrzegaj przed próbą sprzedaży poniżej ceny zakupu" z Konfiguracji z zakładki "Dokumenty". Dotychczas w przypadku użycia ww. opcji wyświetlany był komunikat informujący o braku możliwości dodania towaru do dokumentu. Obecnie wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem i pytaniem czy pomimo tego towar ma zostać dodany do dokumentu.
 • Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.144.2015(2015-08-19)
 • Dodano dwa nowe zestawienia: "Zestawienie sprzedaży według kodu kreskowego" oraz "Zestawienie zakupów według kodu kreskowego".
 • Do spisu towarów na inwentaryzacji dodano możliwość wprowadzenia kodu kreskowego. Na oknie dodawania oraz edycji inwentaryzacji do tabeli z listą towarów dodano kolumnę "Kod kreskowy", a na oknie edycji towaru pole o tej samej nazwie.
Zmiany w wersji 2.143.2015(2015-08-14)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.142.2015(2015-07-17)
 • Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora. Administrator ma pełne prawa, których nie można zmienić.
 • Wprowadzono do programu możliwość zalogowania się na Administratora poprzez hasło serwisowe. Mechanizm ma zastosowanie w przypadku utraty hasła. Hasło serwisowe jest generowane automatycznie w oparciu o aktualną datę i licencję programu. Jest więc unikalne dla każdej licencji i zależy od aktualnej daty. Dzięki temu jest ważne tylko jeden dzień i unikalne dla każdego użytkownika. W celu wygenerowania tymczasowego hasła serwisowego należy zwrócić się do Działu Pomocy Technicznej. Wygenerowanie hasła serwisowego jest bezpłatne dla Użytkowników posiadających wykupione aktualizacje i wsparcie lub dla których nie upłynął rok od zakupu licencji.
Zmiany w wersji 2.141.2015(2015-07-10)
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
 • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...
 • Na oknie potwierdzenia wydruku dostawy wewnątrzwspólnotowej dodano opcję "Drukuj potwierdzenie dostawy wewnątrzwspólnotowej". Zaznaczenie opcji powodu wydrukowanie dla drukowanej dostawy wewnątrzwspólnotowej dokumentu potwierdzającego fakt dokonania dostawy (potwierdzenie dostawy wewnątrzwspólnotowej).
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Ostrzegaj przed próbą ponownego dodania do dokumentu tego samego towaru lub usługi". Użycie opcji skutkuje wyświetlaniem monitu o próbie dodania do dokumentu towaru lub usługi, który już wcześniej znajdował się na tym dokumencie.
 • Na oknie Kontrahenci - Pokaż należności kontrahenta... dodano do widoku tabeli trzy nowe kolumny: "Wartość brutto", "Rozliczono" oraz "Waluta". W kolumnach tych znajdują się wartości w walucie poszczególnych dokumentów. Wyświetlanie dodatkowych kolumn uwarunkowane jest tym czy dla danego kontrahenta były wystawiane jakiekolwiek dokumenty walutowe dla, których rozliczenie również ma być dokonane w walucie.
Zmiany w wersji 2.140.2015(2015-06-26)
 • Umożliwiono sporządzanie druczków wpłat gotówkowych i poleceń przelewów. Na oknie "Rejestr dokumentów" w menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w kontekście danego dokumentu dodano w sekcji "Inne wydruki" opcję "Drukuj polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej...". Wywołanie opcji powoduje wydruk w dwóch egzemplarzach druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej do banku lub na poczcie.
Zmiany w wersji 2.139.2015(2015-06-19)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.138.2015(2015-06-12)
 • Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy wywołanym spod sekcji "Podsumowanie" dodano menu umożliwiające wybranie czy płatność należności za dokument ma być w złotówkach czy w walucie. Opcja dostępna jest wyłącznie dla faktur, zamówień oraz ofert walutowych.
 • Na oknie "Rejestr dokumentów" dodano pola "Rozliczono" oraz "Pozostało do rozliczenia" zawierające kwoty pozostałe do rozliczenia w walucie obcej.
 • Umożliwiono dokonywanie i rejestrowanie spłat dokumentów w walucie dla których spłata jest w walucie.
 • W przypadku gdy dokument walutowy rozliczany jest w walucie na oknie edycji spłat (Dokumenty - Rozlicz - Dodaj / Zmień) dodano zakładkę "Waluta" umożliwiającą określenie daty, kursu oraz tabeli kursowej z dnia dokonania spłaty.
 • Na oknie "Rozliczenia" dodano pola "Wpłata", "Wypłata" oraz "Do dyspozycji" zawierające kwoty spłat w walucie obcej. Ponadto dodano kolumny "Kurs", "Data kursu" oraz "Numer tabeli kursowej".
 • Podczas dodawanie wpłaty na oknie "Rozliczenia" umożliwiono wybór waluty w jakiej dokonano wpłaty. Jeśli wpłata jest w walucie obcej to na oknie wpłaty aktywna jest sekcja "Waluta" zawierająca informacje o dacie kursu, kursie i tabeli kursowej z dnia dokonania spłaty.
Zmiany w wersji 2.137.2015(2015-05-12)
 • Umożliwiono integrację programu z aplikacją Mała Księgowość. W Konfiguracji w zakładce "Księgowanie" po wybraniu z listy "Program księgowy" aplikacji Mała Księgowość pojawiają się pola "Folder programu księgowego" w którym należy wskazać folder instalacyjny w którym znajdują się bazy danych aplikacji Mała Księgowość (program sam stara się wykryć odpowiedni folder) oraz pole "Firma" w której należy określić firmę do której księgowane będą dokumenty.
Zmiany w wersji 2.136.2015(2015-04-28)
 • Poprawiono algorytm komunikacji programu z drukarkami fiskalnymi POSNET.
Zmiany w wersji 2.135.2015(2015-04-24)
 • Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku. Dotychczas podgląd wydruku miał charakter wyłącznie poglądowy i nie odzwierciedlał dokładnie rzeczywistego wydruku. Obecnie podgląd wydruku ma charakter rzeczywisty i dokładnie odzwierciedla wydruk.
 • Zmieniono sposób informowania użytkownika o błędach podczas reorganizacji bazy danych. Dotychczas okna z błędami pojawiały się sukcesywnie w miarę postępu reorganizacji. Obecnie błędy nie są wyświetlane na bieżąco lecz na liście zbiorczej po zakończeniu reorganizacji. Ponadto raport z błędami zrzucany jest do pliku do folderu instalacyjnego.
Zmiany w wersji 2.134.2015(2015-04-17)
 • Wprowadzono możliwość dowolnego ustalania kolejności kolumn w tabeli z pozycjami dokumentów. W Konfiguracji w zakładce "Styl druku pozycji dokumentów" przy polach określających parametry wydruku danej kolumny dodano przyciski "góra" i "dół" umożliwiające zmianę kolejności.
Zmiany w wersji 2.133.2015(2015-04-08)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentu" dodano opcję "Zamiast daty terminu płatności drukuj ilość dni terminu". Włączenie opcji wymusza drukowanie terminu płatności w formie ilości dni zamiast daty.
 • Na oknie "Rejestr faktur" w widoku tabeli dodano kolumnę "Ilość dni terminu płatności".
 • Na oknie "Inwentaryzacje" w widoku tabeli dodano kolumnę "Rodzaj cen na inwentaryzacji" zawierającą informację o rodzaju cen zastosowanych na inwentaryzacji.
 • Wprowadzono możliwość szybkiego wywołania opcji Zmień klawiszem Enter z poziomu dowolnego widoku tabeli na wszystkich oknach programu. Skrót ten działa tylko na oknach nie będących oknami wyboru danych.
Zmiany w wersji 2.132.2015(2015-04-03)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.131.2015(2015-03-20)
 • Wprowadzono możliwość modyfikacji wartości w zestawieniach VAT na dokumentach. Na oknie dodawania lub edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy wywołanym z poziomu tabeli "Zestawienie VAT" dodano opcję "Popraw wartości". Powoduje ona otwarcie okna edycyjnego umożliwiającego zmianę wartości netto, wartości VAT i wartości brutto w podsumowaniu poszczególnych stawek VAT.
 • Wprowadzono mechanizmy mające na celu znaczne przyśpieszenie generowania rejestrów VAT sprzedaży.
Zmiany w wersji 2.130.2015(2015-03-13)
 • Przy dodawaniu pozycji do dokumentów wprowadzono możliwość podpowiadania ostatniej ceny sprzedaży po jakiej dany towar lub usługa zostały sprzedane danemu kontrahentowi. Dostępność opcji włącza się poprzez opcję "Przy dodawaniu pozycji do dokumentów sprzedaży podpowiadaj ostatnią cenę sprzedaży" dostępną w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty".
 • Wydruki wezwań do zapłaty w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 • Wydruk noty odsetkowej w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.129.2015(2015-03-06)
 • Wprowadzono rejestr VAT dla faktur uproszczonych.
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.128.2015(2015-02-27)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano opcję "Zamiast daty terminu płatności drukuj ilość dni terminu płatności". Opcja umożliwia włączenie opcjonalnego podawania na fakturze z odroczonym terminem zapłaty ilość dni terminu płatności zamiast daty terminu płatności.
 • Zmieniono sposób formatowania liczb w wynikach zestawień ilościowych. Dotychczas liczby podawane były zawsze z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obecnie liczby formatowane są z ilością miejsc po przecinku zgodną z ustawieniami parametru "Ilość miejsc po przecinku w JM" w Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi"
Zmiany w wersji 2.127.2015(2015-02-20)
 • Wprowadzono zmiany w niektórych algorytmach wyliczeniowych mające na celu znaczne przyśpieszenie działania programu na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 2.126.2015(2015-02-06)
 • Wprowadzono zupełnie nową organizację okna "Kontrahenci". Zrezygnowano ze stosowania identyfikatorów oraz hierarchicznego podziału kontrahentów na grupy. Wprowadzono natomiast sekcję "Dane adresowe" umożliwiającą niezależnie od danych firmy wprowadzenie odrębnych danych do korespondencji. Uwaga! Dla użytkowników przyzwyczajonych do starego widoku w Konfiguracji w zakładce "Kontrahenci" wprowadzono opcję "Stosuj kontrahentów z hierarchicznym podziałem na rodzaje i z identyfikatorami", której włączenie powoduje przywrócenie starego widoku kontrahentów.
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego grupowania pozycji dokumentów podczas grupowej realizacji dokumentów jeśli realizowane dokumenty zawierają takie same pozycje. Wówczas na zrealizowanym dokumencie dany towar lub usługa występuje jednokrotnie z sumowanymi ilościami.
Zmiany w wersji 2.125.2015(2015-01-30)
 • Umożliwiono wybór rodzaju dokumentu do realizacji przy konwersji proform, zamówień i dokumentów magazynowych na dokumenty sprzedaży (opcja Realizuj dostępna spod prawego przycisku myszy na oknie "Rejestr faktur").
 • Umożliwiono wybór rodzaju dokumentu do realizacji przy fakturowaniu transakcji Allegro (opcja "Fakturuj transakcje Allegro" dostępna spod prawego przycisku myszy na oknie "Rejestr faktur").
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano opcję "Przy dodawaniu pozycji do dokumentów zakupu podpowiadaj ostatnią cenę zakupu". Włączenie opcji powoduje podpowiadanie ostatnich cen zakupu podczas dodawania pozycji do dokumentów zakupu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Kontrahenci" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie kontrahenta o tym samym identyfikatorze". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania kontrahenta z takim samym identyfikatorem.
 • W Konfiguracji w zakładce "Kontrahenci" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie kontrahenta o tym samym numerze NIP". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania kontrahenta z takim samym numerem NIP.
 • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie towaru lub usługi o tym samym identyfikatorze". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania towaru lub usługi z takim samym identyfikatorem.
 • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie towaru lub usługi o tym samym kodzie kreskowym". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania towaru lub usługi z takim samym kodem kreskowym.
 • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie towaru lub usługi o tej samej cesze". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania towaru lub usługi z taką samą cechą (indeksem).
Zmiany w wersji 2.124.2015(2015-01-14)
 • Poprawiono mechanizm importu bazy danych z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek.
 • Na oknach "Historia ostatnich dostaw" oraz "Historia obrotu towarem" wprowadzono formatowanie komórek z ilościami z precyzją co do ilości cyfr po przecinku zgodną z ustawieniami w Konfiguracji.
Zmiany w wersji 2.123.2015(2015-01-09)
 • Dodano dwie nowe sekcje klasyfikacji typów dokumentów: "Zamówienia dla sprzedaży" oraz "Zamówienia dla zakupów". W skład nowo dodanych typów wchodzą faktury proforma oraz zamówienia i oferty.
 • Dodano obsługę nowych dokumentów: "Zamówienie walutowe" oraz "Oferta walutowa". Dokumenty domyślnie są niedostępne. Dostępność dokumentów można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - [ dokument ] - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
Zmiany w wersji 2.122.2015(2015-01-03)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.121.2015(2014-12-30)
 • Na oknie "Stany ilościowe na dany dzień" dostępnym spod prawego przycisku myszy na oknie "Towary i usługi" dodano przycisk "Podsumowanie", którego kliknięcie powoduje otwarcie okna zawierającego podsumowanie wszystkich wartości netto, VAT i brutto.
 • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.120.2015(2014-12-22)
 • Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok.
 • Rozszerzono program o rozbudowany moduł rozliczeń (rozrachunków) z kontrahentami. Moduł umożliwia zarządzanie wpłatami i wypłatami gotówkowymi oraz przelewami przychodzącymi i wychodzącymi. Umożliwia automatyczne rozliczanie należności i zobowiązań na podstawie jednostkowych (zbiorczych) wpłat, wypłat oraz przelewów od lub do wskazanego kontrahenta. Na głównym panelu przycisków dodano przycisk "Rozliczenia" otwierający okno rozrachunków. Opcja "Dodaj" pozwala na zaksięgowanie wpłaty lub wypłaty od lub do kontrahenta i umożliwia automatyczne rozliczenie zaległych dokumentów.
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Rozliczenia" w której umieszczono pola umożliwiające określenie sposobu numeracji dokumentów kasowych oraz określenie przedrostków dla tychże numerów.
 • Wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne nadawanie dokumentom KP i KW numerów w formie miesięcznej lub rocznej.
 • Z okna dodawania i modyfikacji częściowych spłat dla dokumentów usunięto pole wyboru formy płatności. Zamiast tego umożliwiono wybór pomiędzy wpłatą (wypłatą) gotówkową i przelewem przychodzącym (lub wychodzącym).
 • Zmieniono ikonę dla przycisku "Rozlicz" na oknie "Rejestr dokumentów".
Zmiany w wersji 2.119.2014(2014-12-08)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.118.2014(2014-12-05)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania rachunków.
 • Do konfiguracji dodano nową zakładkę "Księgowanie". W sekcji tej umieszczono opcje służące do konfigurowania zasad współpracy z programem Księga do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub Ryczałt do ewidencji przychodów.
 • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano zakładkę "Księgowanie" w której można określić do jakiej kolumny KPiR lub stawki ryczałtu zostanie zaksięgowany dokument z danym towarem lub usługą. Można w tym miejscu również zdefiniować opis zdarzenia gospodarczego lub uwagi.
 • Na oknie "Rejestr faktur" dodano przycisk "Zaksięguj" ("Wyksięguj") służący do ręcznego księgowania (wyksięgowywania) dokumentów. Stan przycisku zależny jest od tego czy rachunek został już zaksięgowany.
 • Do widoku tabeli "Rejestr faktur" dodano kolumnę "Status księgowania" w której każdy z dokumentów może posiadać jeden z trzech stanów "Niezaksięgowany", "Zaksięgowany" lub "Wyksięgowany".
 • Dodano obsługę nowego dokumentu zakupu "Zamówienie do dostawcy". Domyślnie dokument jest niewidoczny. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Zamówienie (Dokumenty zakupu) - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
 • Na oknie edycji inwentaryzacji dodano przełącznik "Ukryj zerowe ilości". Włączenie przełącznika powoduje ukrycie na widoku i wydruku inwentaryzacji pozycji, które mają zerowe ilości.
Zmiany w wersji 2.117.2014(2014-11-21)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania rachunków.
 • Do konfiguracji dodano nową zakładkę "Księgowanie". W sekcji tej umieszczono opcje służące do konfigurowania zasad współpracy z programami Księga do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub Ryczałt do ewidencji przychodów.
 • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano zakładkę "Księgowanie" w której można określić do jakiej kolumny KPiR lub stawki ryczałtu zostanie zaksięgowany dokument z danym towarem lub usługą. Można w tym miejscu również zdefiniować opis zdarzenia gospodarczego lub uwagi.
 • Na oknie "Rejestr dokumentów" dodano przycisk "Zaksięguj" ("Wyksięguj") służący do ręcznego księgowania (wyksięgowywania) dokumentów. Stan przycisku zależny jest od tego czy dany dokument został już zaksięgowany.
Zmiany w wersji 2.117.2014(2014-11-14)
 • Poprawiono algorytm przetwarzający dane podczas przeprowadzania remanentu. Zmiana skutkuje znacznym przyśpieszeniem działania programu podczas wprowadzania i edycji inwentaryzacji.
Zmiany w wersji 2.116.2014(2014-10-30)
 • Umożliwiono filtrowanie historii obrotu towarem (Towary i usługi - Historia obrotu towarem...) w oparciu o zadany zakres dat.
 • Na wydruku faktur odwrotne obciążenie dodano pod tabelą z zestawieniem VAT informację: "Podatek rozlicza nabywca".
 • Zmieniono nazwę dokumentu "Faktura proforma" na "Proforma".
Zmiany w wersji 2.115.2014(2014-10-17)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.114.2014(2014-10-03)
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania nazwy banku i oddziału oraz kodu SWIFT na podstawie podanego numeru rachunku bankowego.
 • Opcję "Znajdź" dostępną z poziomu okna "Rejestr faktur" rozszerzono o możliwość wyszukiwania dokumentów również na podstawie nazwy pozycji na dokumentach.
 • Umożliwiono określanie formy płatności na paragonach. Na oknie dodawania i edycji paragonu dodano pole "Forma płatności" umożliwiające wybranie z listy lub ze słownika formy płatności.
 • Umożliwiono określenie formy i terminu płatności na fakturach do paragonu. Na oknie dodawania i edycji faktury do paragonu dodano sekcję "Płatność".
 • Podczas dodawania pozycji do faktury procedura marży wybieranej z listy pobierana jest automatycznie ostatnia cena zakupu dodawanego towaru.
Zmiany w wersji 2.113.2014(2014-09-26)
 • Na oknie "Stany ilościowe na dany dzień" dostępnym z poziomu okna "Towary i usługi" dodano przełącznik "Ukryj niedostępne stany". Włączenie opcji powoduje niewyświetlanie na oknie towarów, których ilość jest zerowa lub ujemna.
 • W widoku tabeli na oknie "Stany ilościowe na dany dzień" dostępnym z poziomu okna "Towary i usługi" dodano kolumny zawierające wartości netto, VAT i brutto wyliczone na podstawie wszystkich czterech cen zdefiniowanych na oknie "Towary i usługi".
 • Umożliwiono zdefiniowanie jaki rodzaj dokumentu ma się tworzyć podczas pobierania transakcji z Allegro (opcja "Fakturuj transakcje Allegro" na oknie "Rejestr dokumentów"). Rodzaj dokumentu można zdefiniować w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" w parametrze "Dokument dla transakcji Allegro".
 • Na oknie edycji dokumentów nominowanych w walutach obcych w zakładce "Waluta" dodano pole "Numer konta do rozliczeń walutowych" umożliwiające wpisanie dodatkowego numeru rachunku bankowego.
 • W widoku danych "Rejestr dokumentów" dodano kolumny "Nazwa banku do rozliczeń walutowych" oraz "Numer konta do rozliczeń walutowych".
 • Na wydrukach dokumentów nominowanych w walutach obcych dodano sekcje zawierające numer nazwę banku oraz konta do rozliczeń walutowych oraz kod SWIFT banku.
 • Wprowadzono zabezpieczenie polegające na wyświetleniu ostrzeżenia o nie podaniu numeru rachunku bankowego w przypadku wybrania przelewu jako formę płatności.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.
Zmiany w wersji 2.112.2014(2014-08-29)
 • Dodano obsługę nowego dokumentu Faktura walutowa proforma. Dokument domyślnie jest niedostępny. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura walutowa proforma - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
 • Dodano możliwość korygowania paragonów, a tym samym obsługę nowego dokumentu Paragon korekta będący w istocie fakturą korektą do paragonu. Dokument domyślnie jest niedostępny. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Paragon korekta - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
 • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano parametr "Podczas zapisu pozycji proponuj dodanie towaru lub usługi do bazy danych". Włączenie parametru powoduje, że przy dodawaniu nowej pozycji do dokumentu, która nie została wybrana z listy program proponuje przy zapisie pozycji szybkie dodanie towaru lub usługi do bazy towarów i usług.
 • Na oknie "Rejestr faktur" do menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy i do sekcji głównego menu "Edycja" dodano opcję "Zaznacz wszystko CTRL + A". Wybranie opcji powoduje zaznaczanie wszystkich widocznych w tabeli dokumentów.
Zmiany w wersji 2.111.2014(2014-08-21)
 • Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Uwaga! Pakiet nie tworzy skrótu uruchomieniowego do aplikacji Archiwum na Pulpicie i w menu Windows START. Aplikację należy uruchamiać bezpośrednio z folderu instalacyjnego (domyślnie Komputer - Dysk lokalny C: - Sprzedaz i magazyn).
Zmiany w wersji 2.110.2014(2014-08-14)
 • Wprowadzono nowy dokument "Rachunek korekta" będący korektą do rachunku (dokument sprzedaży dla firmy zwolnionej z VAT). Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów...
 • Umożliwiono wydruk historii obrotu towarem. Opcja umożliwiająca wydruk historii znajduje się na oknie "Historia obrotu towarem" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Towary i usługi".
 • Umożliwiono wydruk ostatnich dostaw towaru. Opcja umożliwiająca wydruk ostatnich dostaw znajduje się na oknie "Historia ostatnich dostaw" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Towary i usługi".
 • Wprowadzono nowy słownik "Grupy numeracji dokumentów". Słownik znajduje się w Słowniki - Grupy numeracji dokumentów...
 • Umożliwiono dowolne określenie osobno dla wszystkich rodzajów dokumentów grupy numeracji. Mechanizm ten umożliwia automatyczne numerowanie poszczególnych numerów dokumentów w ramach wspólnych grup zdefiniowanych w słowniku grup numeracji dokumentów. Grupę do jakiej przypięty jest dany rodzaj dokumentu można zdefiniować w Słowniki - Ustawienia dokumentów - [ rodzaj dokumentu ] w polu "Grupa numeracji".
 • Umożliwiono wydruk faktur walutowych i eksportowych w języku rosyjskim. Wyboru języka na wydruku można dokonać na oknie potwierdzenia wydruku.
Zmiany w wersji 2.109.2014(2014-07-12)
 • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu - Faktura uproszczona. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów.
 • W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Do listy wyboru "Zakres dat" dodano pozycje: "Ostatni kwartał", "Aktualny kwartał" oraz "Poprzedni kwartał".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Proponuj archiwizację na zewnętrzny dysk" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu wyświetlany zostaje monit z przypomnieniem o konieczności sporządzenia kopii danych na zewnętrzny nośnik. Zalecane jest, aby w takim przypadku kopia danych zapisywana była na zewnętrznym nośniku danych, np. na pendrive.
 • Wprowadzono opcję automatycznego tworzenia kopii danych na dysku lokalnym do wybranej lokalizacji przy określonych czynnościach. W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono parametr "Folder do automatycznej archiwizacji" (domyślnie "C:\ProgramData\faktura-vat"). Parametr określa lokalizację na dysku lokalnym do której będą archiwizowane dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj po zamknięciu programu" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj przed dokonaniem importu" oraz "Archiwizuj przed dokonaniem aktualizacji". Przy włączonych opcjach przed dokonaniem importu lub przed dokonaniem aktualizacji tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
Zmiany w wersji 2.108.2014(2014-06-20)
 • Wprowadzono zmiany w organizacji Konfiguracji. Usunięto zakładki: "Uwagi na dokumencie" oraz "Styl druku dokumentów". Dodano zakładki: "Ustawienia druku dokumentów", "Ustawienia druku pozycji dokumentów", "Uwagi i elementy graficzne na wydruku". Opcje z usuniętych zakładek umieszczono logicznie w nowych zakładkach.
 • W opcji "Zestawienia" dodano nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według kategorii".
 • W opcji "Zestawienia" dodano nowe zestawienie "Ilościowy zakup według kategorii".
 • W opcji "Zestawienia" dodano nowe zestawienie "Wartość sprzedaży według osoby wystawiającej".
 • W opcji "Zestawienia" dodano nowe zestawienie "Wartość sprzedaży według osoby odbierającej".
 • Wprowadzono ostrzeżenie o niemożliwości realizacji faktury VAT na podstawie faktury proforma, zamówienia lub oferty w przypadku gdy zaznaczono w Konfiguracji opcję "Nie pozawalaj na realizację ilości, która spowoduje przekroczenie dostępnego stanu" i gdy nie ma pokrycia w stanach magazynowych przynajmniej jednego towaru z realizowanego dokumentu.
Zmiany w wersji 2.107.2014(2014-05-26)
 • Na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumnę "Narzut netto [zł]".
 • Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na dokumencie.
Zmiany w wersji 2.106.2014(2014-05-09)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.105.2014(2014-04-28)
 • Umożliwiono ręczne poprawianie wartości w pozycjach dokumentów. Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Popraw wartości". Umożliwia ona wpisanie dowolnych wartości w kolumnach "Wartość netto", "Wartość VAT", "wartość VAT".
 • Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.104.2014(2014-04-26)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj na dokumentach powiązanych numer i datę dokumentu źródłowego" (domyślnie wyłączony). Włączenie opcji powoduje umieszczanie na wydrukach dokumentów zrealizowanych na podstawie innych dokumentów numeru i daty dokumentu źródłowego.
Zmiany w wersji 2.103.2014(2014-04-25)
 • W Słowniki - Waluty... dodano kolumnę "Przelicznik" będący dzielnikiem kursu dla niektórych walut. Dla większości walut dzielnik wynosi 1:1 i jest neutralny. Stosowany jest natomiast dla Forinta węgierskiego, Jena japońskiego i Korony islandzkiej dla których wynosi 100:1. Informuje on ile danej waluty można otrzymać za kwotę podaną jako kurs.
 • Podczas dodawania faktur walutowych wprowadzono mechanizmy przeliczania dokumentu na złotówki z uwzględnieniem przelicznika (dzielnika).
 • Na oknie "Rejestr faktur" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zestawienie nierozliczonych dokumentów". Jest to lista wszystkich nieopłaconych dokumentów z możliwością wyszukiwania i filtrowania po kontrahentach.
 • W całym programie zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Zmiany w wersji 2.102.2014(2014-03-28)
 • Wprowadzono możliwość wystawienia dokumentu "Zamówienie". Dokument domyślnie jest ukryty. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów. Dla zamówienia działa opcja "Realizuj", która automatycznie tworzy z niego fakturę.
 • Wprowadzono możliwość wystawienia dokumentu "Oferta". Dokument domyślnie jest ukryty. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów. Dla oferty działa opcja "Realizuj", która automatycznie tworzy z niej fakturę.
 • Dodano nowy rejestr VAT sprzedaży dla faktur odwrotne obciążenie.
 • Zmodyfikowano wygląd rejestru VAT sprzedaży poprzez usunięcie kolumny "Bezrachunkowa sprzedaż brutto" oraz dodanie kolumn "Data powstania obowiązku podatkowego" i "Sprzedaż dla której podatnikiem jest nabywca".
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.101.2014(2014-03-14)
 • Wprowadzono obsługę dokumentu "Dostawa wewnątrzwspólnotowa korekta". Dokument jest domyślnie niewidoczny. Jego dostępność można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Dostawa wewnątrzwspólnotowa korekta - Dokument dostępny...
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.99.2014(2014-02-07)
 • Wprowadzono możliwość tworzenia indywidualnych cenników dla kontrahentów. Na oknie edycji kontrahenta w zakładce "Indywidualne warunki" dodano tabelę z możliwością dodania nieograniczonej liczby towarów z zakładki "Towary i usługi" i zdefiniowania dla nich odrębnych cen. Wówczas przy dodawaniu pozycji do dokumentów wystawionych dla kontrahenta ze zdefiniowanym cennikiem przyjmowana jest cena sprzedaży z cennika.
 • Umożliwiono tworzenie zbiorczych faktur końcowych do wielu faktur zaliczkowych wystawionych w ramach jednej transakcji temu samemu kontrahentowi. Aby utworzyć zbiorczą fakturę końcową należy zaznaczyć faktury zaliczkowe do zrealizowania (z wciśniętym klawiszem Shift) i wcisnąć opcję "Realizuj".
 • Umożliwiono tworzenie zbiorczych faktur do WZ na podstawie dokumentów WZ wystawionych temu samemu kontrahentowi. Aby utworzyć zbiorczą fakturę do WZ należy zaznaczyć dokumenty WZ do zrealizowania (z wciśniętym klawiszem Shift) i wcisnąć opcję "Realizuj".
 • Umożliwiono tworzenie faktur zbiorczych na podstawie faktur proforma wystawionych temu samemu kontrahentowi. Aby utworzyć zbiorczą fakturę do faktur proforma należy zaznaczyć faktury proforma do zrealizowania (z wciśniętym klawiszem Shift) i wcisnąć opcję "Realizuj".
 • Umożliwiono tworzenie zbiorczych faktur do wielu paragonów. Aby utworzyć zbiorczą fakturę do wielu paragonów należy zaznaczyć paragony do zrealizowania (z wciśniętym klawiszem Shift) i wcisnąć opcję "Realizuj".
 • Dodano kolumnę "Był realizowany" na oknie "Rejestr faktur". Komórka tabeli zawiera informację czy na podstawie danego dokumentu został wystawiony inny dokument.
 • Wprowadzono komunikat informujący o fakcie zrealizowania dokumentu podczas próby realizacji dokumentu, który został wcześniej zrealizowany.
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy w Konfiguracji z internetowej bazy danych firm na podstawie podanego numeru NIP. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Umożliwiono automatyczne pobieranie danych firmy z Internetu podczas pierwszego uruchomienia programu. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
 • Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.
Zmiany w wersji 2.98.2014(2014-01-15)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.97.2014(2014-01-09)
 • Na oknie "Towary i usługi" dodano do widoku tabeli kolumnę "Ostatnia cena zakupu netto [zł]" zawierającą ostatnią cenę zakupu danego towaru lub usługi znajdującą się na ostatnim dokumencie zakupu lub przyjęcia.
 • Na oknie "Towary i usługi" dodano do widoku tabeli kolumnę "Średnia cena zakupu netto [zł]" zawierającą średnią cenę zakupu danego towaru lub usługi wyliczoną w oparciu o wszystkie znajdujące się w programie dokumenty zakupu lub przyjęcia.
 • Na oknie "Towary i usługi" dodano do widoku tabeli kolumnę "Średnia cena zakupu netto ostatnich dostaw [zł]" oraz "Średnia cena zakupu brutto ostatnich dostaw [zł]" zawierające średnie ceny zakupu danego towaru wyliczone w oparciu o ostatnie znajdujące się w programie dokumenty zakupu lub przyjęcia. Do wyliczenia średniej ceny brane są dokumenty do ilości towaru znajdującego się aktualnie w magazynie.
 • Podczas tworzenia nowej inwentaryzacji umożliwiono wybranie do inwentaryzacji średnich cen zakupu z ostatnich dostaw.
Zmiany w wersji 2.96.2014(2014-01-09)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.95.2014(2014-01-08)
 • Na oknie "Rejestr dokumentów" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Fakturuj transakcje z Allegro". Funkcjonalność umożliwia automatyczne fakturowanie aukcji Allegro na podstawie interfejsu Allegro WebAPI. W przypadku firm będących płatnikami VATu generowana jest faktura, a dla firm zwolnionych z VAT generowany jest rachunek. W przypadku gdy w spisie towarów i usług znajduje się kartoteka zgodna nazwą z tytułem aukcji to z tej kartoteki pobierana jest stawka VAT i jednostka miary dla pozycji dokumentu oraz zmniejszany jest stan magazynowy o ilość sprzedanych na aukcji sztuk.
 • Podczas dodawania inwentaryzacji umożliwiono wybór cen jakie będzie zawierać inwentaryzacja. Wyboru można dokonać spośród cen zdefiniowanych w spisie towarów usług (cena 1, cena 2, cena 3, cena 4), ostatnich cen zakupu lub średnich cen zakupu. Możliwe jest pobranie cen netto lub brutto.
 • Wprowadzono nowe oznaczenia dokumentów potwierdzających wpłaty i wypłaty przelewowe. Obecnie potwierdzenie płatności otrzymanej przelewem oznaczane jest jako BP (bank przyjął), a potwierdzenie płatności dokonanej przelewem oznaczane jest jako BW (bank wydał).
 • Po wygenerowaniu faktury VAT z faktury proforma dodano okno dialogowe z pytaniem czy usunąć zrealizowaną fakturę proforma z możliwością jej automatycznego usunięcia.
Zmiany w wersji 2.94.2014(2013-12-20)
 • Umożliwiono fiskalizację faktur procedura marży.
Zmiany w wersji 2.93.2014(2013-12-13)
 • Wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci. Do Pakietu dodano aplikację służącą do łatwego i szybkiego konfigurowania połączenia z bazą danych w innej lokalizacji niż standardowa. Aplikację stanowi plik ConnectionConfig.exe, który dodany został do folderu programu: Komputer - Dysk twardy C: - Rachunek. Uwaga! U niektórych Użytkowników mających program dostosowany do pracy w sieci może zdarzyć się błąd polegający na braku możliwości nawiązania połączenia z bazą danych. W takim przypadku należy uruchomić aplikację ConnectionConfig.exe i jeszcze raz "ręcznie" wskazać lokalizację pliku bazy danych na dysku lokalnym lub sieciowym.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.92.2013(2013-12-06)
 • Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 2.91.2013(2013-12-04)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.90.2013(2013-11-14)
 • Wprowadzono możliwość wpisywania dokumentów zakupu nominowanych w walucie. Dodano obsługę dokumentów: Faktura walutowa, faktura korekta walutowa oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe.
 • Na oknie konfiguracji w zakładce "Konta bankowe" dla każdego z kont dodano możliwość zdefiniowania kodu SWIFT. Podane kody SWIFT drukowane są pod numerem konta na dokumentach walutowych.
 • Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Ustaw rabat na wszystko" (skrót klawiszowy CTRL + R). Opcja umożliwia szybkie ustawienie rabatu dla całego dokumentu.
 • Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dodano podmenu "Sposób wyliczania cen". Opcja umożliwia szybką zmianę sposobu wyliczania dokumentu na: od netto lub od brutto.
 • Na oknie wyboru towaru lub usługi wywołanym z poziomu dodawania pozycji do dokumentu dodano przycisk "Ukryj zerowe". Wciśnięcie przycisku powoduje ukrycie towarów z zerowym lub ujemnym stanem magazynowym. Stan ustawienia przycisku jest zapamiętywany.
 • Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Zmiany w wersji 2.89.2013(2013-10-18)
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Na oknie wyboru towaru pokazuj tylko towary z dodatnim stanem magazynowym". Włączenie parametru powoduje ukrywanie towarów z zerowym i ujemnym stanem magazynowym na oknie wyboru towaru podczas dodawania pozycji do dokumentu.
 • Dodano możliwość drukowania not odsetkowych dla wybranych dokumentów. W celu wydrukowania noty należy zaznaczyć dokument lub dokumenty na oknie "Rejestr faktur", a następnie z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Drukuj notę odsetkową".
 • Umożliwiono drukowanie zbiorczych wezwań do zapłaty dla wielu dokumentów. W celu wydrukowania zbiorczego wezwania do zapłaty należy zaznaczyć dokumenty tego samego kontrahenta na oknie "Rejestr faktur", a następnie z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Drukuj wezwanie do zapłaty".
 • Na wydrukach faktur zaliczkowych i końcowych dodano dodatkowe zestawienie VAT wyliczone dla całości dokumentu bez uwzględnienia zaliczki.
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
 • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.
 • Wprowadzono mechanizm pomocy kontekstowej. Na większości okien dodano przyciski "Pomoc". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie systemu Pomocy na rozdziale opisującym aktualnie otwarte okno i funkcjonalność.
Zmiany w wersji 2.88.2013(2013-10-04)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.87.2013(2013-09-23)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.86.2013(2013-09-18)
 • Podczas dodawania nowego kontrahenta z poziomu okna "Kontrahenci" wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta z Internetu w przypadku podania numeru NIP. Po opuszczeniu pola edycji "NIP" następuje próba automatycznego pobrania pozostałych danych z internetowej bazy firm.
 • Podczas dodawania nowego towaru z poziomu okna "Towary i usługi" wprowadzono automatyczne pobieranie pełnej nazwy towaru z Internetu w przypadku podania numeru kodu kreskowego. Po opuszczeniu pola edycji "Kod kreskowy" następuje próba automatycznego pobrania nazwy towaru z internetowej bazy towarów.
 • W celu przyśpieszenia wystawiania dokumentów wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP. Podczas tworzenia nowego dokumentu i wpisaniu oraz opuszczeniu pola "NIP" następuje próba odnalezienia pozostałych danych kontrahenta w spisie Kontrahentów. Jeśli to się nie powiedzie następuje próba odnalezienia danych we wcześniej wystawionych dokumentach. Na końcu następuje próba pobrania danych kontrahenta z internetowej bazy firm.
Zmiany w wersji 2.85.2013(2013-09-06)
 • Na oknie edycji kontrahenta wprowadzono zakładki: "Dane kontrahenta" oraz "Indywidualne warunki". Zakładka "Dane kontrahenta" zawiera pola z danymi firmy. Zakładka "Indywidualne warunki" pozwala na przypisanie indywidualnego rabatu danemu kontrahentowi oraz przypisanie indywidualnego terminu płatności dla dokumentów z odroczonym terminem zapłaty wystawianych temu kontrahentowi. W przypadku tworzenia dokumentu dla kontrahenta ze zdefiniowanymi indywidualnymi warunkami termin płatności oraz rabat ustawiają się zgodnie z tym co zdefiniowano w danych kontrahenta.
 • Umożliwiono zaznaczanie kursorem wielu dokumentów na raz na oknie "Rejestr faktur". Aby zaznaczyć więcej niż jeden dokument należy kliknąć kursorem myszy w te dokumenty z jednocześnie wciśniętym klawiszem CTRL. Zaznaczenie więcej niż jednego dokumentu powoduje wyświetlanie na pasku podsumowania widoku sumy wszystkich zaznaczonych dokumentów.
 • Wprowadzono możliwość grupowego drukowania dokumentów. W przypadku zaznaczenia wielu dokumentów i wciśnięciu przycisku "Drukuj" do drukarki wysyłane są wszystkie zaznaczone dokumenty i drukowane jednocześnie.
 • Wprowadzono możliwość grupowego zapisu dokumentów do plików PDF. W przypadku zaznaczenia wielu dokumentów i wybraniu opcji "Zapisz do PDF" dostępnej pod prawym przyciskiem myszy generowane są grupowo pliki PDF zawierające zaznaczone dokumenty.
 • Po wybraniu towaru z listy z poziomu okna dodawania pozycji do dokumentu wprowadzono podpowiadanie ilości dostępnej w magazynie. Przy opisie pola "Ilość" w nawiasie pokazuje się dostępna maksymalna ilość.
 • Na oknie "Towary i usługi" dodano do widoku tabeli kolumny "Ostatnia cena zakupu brutto [zł]" oraz "Średnia cena zakupu brutto [zł]".
Zmiany w wersji 2.84.2013(2013-08-16)
 • Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
 • Rozszerzono ilość dopuszczalnych znaków w nazwie towaru lub usługi na oknie "Towary i usługi".
 • Rozszerzono ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług w pozycjach faktur.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na zapamiętywaniu ostatniego wpisanego numeru rachunku bankowego nie globalnie dla wszystkich rodzajów dokumentów lecz osobno dla każdego rodzaju dokumentu. Uwaga! Przy wystawianiu nowych dokumentów może być konieczne ponowne wskazanie numeru rachunku bankowego.
Zmiany w wersji 2.83.2013(2013-08-02)
 • Umożliwiono import baz danych z programu Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek (opcja Dane - Import bazy danych). Dotychczasowa baza danych jest zastępowana danymi pochodzącymi z programu Rachunek.
 • Na oknie Towary i usługi - Stany ilościowe na dany dzień... dodano przycisk "Drukuj". Wybranie opcji umożliwia wydrukowanie wygenerowanego zestawienia.
 • Zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych oraz zapłaconych w tabeli na oknie "Rejestr faktur". Dotychczas dokumenty rozliczone oraz zapłacone zawierały w kolumnie napis "Tak", który obecnie zamieniony został na zieloną ikonę.
Zmiany w wersji 2.82.2013(2013-06-28)
 • Na oknie "Towary i usługi" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Stany ilościowe na dany dzień". Opcja pozwala na wyliczenie ilości towarów według stanu na zadany dzień.
 • Zmieniono dzień z którego pobierane są kursy walut dla korekty faktury walutowej. Obecnie przyjmowana jest data taka sama jak na fakturze korygowanej.
 • Zmieniono umiejscowienie na wydruku etykiety "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" w zależności od zdefiniowanej w Konfiguracji czcionki i jej rozmiaru. W przypadku dużych czcionek napis ten umieszczany jest nad tabelą z pozycjami dokumentu.
 • Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości zestawienia.
 • Poprawiono stabilność działania wersji na pendrive (portable).
Zmiany w wersji 2.81.2013(2013-06-07)
 • Dodano kolumnę "Ilość dni po terminie" w widoku danych na oknie "Rejestr faktur" zawierającą informację o ilości dni jakie upłynęły od ostatniego dnia terminu płatności dla faktur z odroczonym terminem zapłaty.
 • Dodano możliwość wydruku dla danej faktury wezwania do zapłaty. Dotychczas możliwe było wydrukowanie wyłącznie przedsądownego wezwania do zapłaty. W menu pod prawym przyciskiem myszy dodano podmenu "Drukuj wezwania do zapłaty" zawierające opcje "Drukuj wezwanie do zapłaty" oraz "Drukuj przedsądowne wezwanie do zapłaty".
 • Dodano do programu instrukcję obsługi. Instrukcja dostępna jest pod menu głównym Pomoc - Pomoc.
 • Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie komunikacji z drukarkami fiskalnymi opartymi na protokole Posnetu.
Zmiany w wersji 2.80.2013(2013-05-17)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano pole "Bezwzględnie drukuj datę sprzedaży". Włączenie tego parametru powoduje drukowanie "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" nawet jeśli data ta jest taka sama jak data wystawienia dokumentu.
Zmiany w wersji 2.79.2013(2013-03-29)
 • Na oknie edycji spłaty (opcja "Rozlicz" na oknie "Rejestr faktur") dodano opcję "Drukuj". Opcja pozwala na sporządzenie wydruku KP lub KW dla zaznaczonej spłaty.
 • Pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Rejestr faktur" dodano opcję "Drukuj dokument kasowy". Wybranie opcji dla dokumentu z odroczonym terminem płatności powoduje otwarcie okna edycji spłat, a dla dokumentu gotówkowego powoduje wydrukowanie KP lub KW.
 • Na oknie edycji faktury zaliczkowej w sekcji "Płatność" oraz na wydruku faktury zaliczkowej dodano pole "Data otrzymania zaliczki".
 • Na oknie "Rejestr faktur" dodano do tabeli danych pole "Data otrzymanai zaliczki".
 • Na oknie "Rejestry VAT" dodano rejestr VAT dla faktur detalicznych.
 • Wprowadzono automatyczne nadawanie numerów dokumentom PW i RW.
Zmiany w wersji 2.78.2013(2013-03-12)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
 • Umożliwiono stosowanie wspólnej numeracji dla wszystkich dokumentów sprzedaży. W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Stosuj wspólną numerację dla wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży".
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.77.2013(2013-02-12)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.76.2013(2013-02-07)
 • Do rejestrów VAT zakupów dodano nową ewidencję dla faktur VAT-RR.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.75.2013(2013-01-31)
 • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu sprzedaży "Faktura - odwrotne obciążenie".
 • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu magazynowego "Przychód wewnętrzny (PW)". Dokument domyślnie jest wyłączony. Jego dostępność można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Przychód wewnętrzny (PW) - Dokument dostępny...
 • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu magazynowego "Rozchód wewnętrzny (RW)". Dokument domyślnie jest wyłączony. Jego dostępność można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Rozchód wewnętrzny (RW) - Dokument dostępny...
 • W menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy z poziomu okna "Rejestr dokumentów" dodano opcję "Fiskalizuj dokument". Wybranie opcji skutkuje wydrukowaniem paragonu dla dokumentu przez drukarkę fiskalną. Opcja dostępna jest wyłącznie w przypadku włączonej obsługi drukarki fiskalnej.
 • Na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumnę "Fiskalizowany". Zawiera ona informację czy dany dokument został wysłany do drukarki fiskalnej.
 • W menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy z poziomu okna "Towary i usługi" dodano opcję "Historia ostatnich dostaw". Opcja ta generuje listę wszystkich ostatnich dokumentów zakupu i przyjęcia zawierających wybrany towar.
Zmiany w wersji 2.74.2013(2013-01-09)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.73.2013(2013-01-03)
 • Przy korzystaniu z opcji importu danych wprowadzono okno dialogowe z pytaniem czy na pewno dokonać importu danych.
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" zmieniono nazwę parametru z "Drukuj dodatkowe zestawienie VAT w złotówkach na fakturach walutowych" na "Drukuj dodatkowe zest. VAT w złotówkach i kurs walutowy na fakturach walutowych". Wyłączenie parametru skutkuje usunięciem z wydruku faktur walutowych dodatkowego zestawienia VAT w złotówkach oraz informacji o kursie i całkowitej kwoty do zapłaty w złotówkach.
 • W Konfiguracji w zakładce zmieniono nazwę parametru z "Stopka na wydruku faktury VAT marża" na "Procedura marży dla faktur VAT marża". Wartość ustawiona w tym parametrze skutkuje zmianą nazwy dokumentu na wydruku.
 • Z nazw dokumentów wyeliminowano opcjonalnie wyraz "VAT". Powrót do nazw sprzed zmian możliwy jest poprzez edycję nazw dokumentów w Słowniki - Ustawienia dokumentów - [ rodzaj dokumentów ] - Zmień - "Nazwa dokumentu" oraz "Nazwa dokumentu na wydruku".
 • Do wydruków faktur proforma dodano w stopce informację "Faktura proforma nie jest dowodem księgowym i nie należy jej księgować".
Zmiany w wersji 2.72.2013(2012-12-31)
 • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano parametr "Firma rozlicza VAT metodą kasową". Włączenie parametru skutkuje umieszczaniem na wydruku faktur informacji "Metoda kasowa". Parametr jest dostępny wyłącznie wtedy gdy zaznaczono parametr "Firma jest płatnikiem VAT".
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" listę "Stopka na wydruku faktury VAT marża" uzupełniono o wartości: "Procedura marży dla biur podróży", "Procedura marży - towary używane", "Procedura marży - działa sztuki" oraz "Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki". Wartość ustawiona w tym parametrze skutkuje dodaniem odpowiedniej stopki na wydruku faktur VAT marża.
 • Usunięto z programu dokumenty Faktura VAT-MP oraz nota korygująca.
 • Więcej na temat zmian przepisów.
Zmiany w wersji 2.71.2013(2012-12-27)
 • Dostosowano wewnętrznie program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie 1. stycznia 2013 roku.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Nie pozwalaj na sprzedaż poniżej cen zakupu". Włączenie parametru powoduje uaktywnienie zabezpieczenia niepozwalającego dokonać sprzedaży poniżej ceny zakupu.
 • Wprowadzono nowe predefiniowane jednostki miar: metr sześcienny (m3), metr bieżący (mb), strona (str.), tona (t), usługa (usł.).
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.70.2012(2012-12-07)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.69.2012(2012-11-30)
 • W widoku tabeli na oknie "Rejestr faktur" ("Rejestr rachunków") dodano kolumny "Narzut [zł]", "Narzut [%]", "Marża [%]". Kolumny te zawierają informacje na temat wypracowanej w danym dokumencie marży.
 • Dodano nowe zestawienia: "Wypracowana marża według dni", "Wypracowana marża według miesięcy", "Wypracowana marża według lat", "Wypracowana marża według kontrahentów", "Wypracowana marża według miejscowości".
 • Dotychczasowe zestawienie "Wartość marży według towarów i usług" otrzymało nazwę "Ogólny zysk wedłg towarów i usług".
 • W nagłówku wydruku rejestru sprzedaży VAT dodano informacje o rodzaju rejestru, okresie, którego dotyczy zestawienie oraz pełne dane firmy.
 • W nagłówku wydruku rejestru VAT zakupów dodano informacje o rodzaju rejestru, okresie, którego dotyczy zestawienie oraz pełne dane firmy.
 • Dodano nową, predefiniowaną formę zapłaty "Kompensata".
Zmiany w wersji 2.68.2012(2012-10-31)
 • Na oknie edycji pozycji dokumentu dodano pole "Rabat [%]". Jest to rabat wyrażony w procentach jaki będzie odjęty od wartości podanej w polu ceny jednostkowej.
 • Na oknie edycji dokumentu do tabeli z pozycjami rachunku dodano kolumnę "Rabat [%]".
 • Na wydruku dokumentu do tabeli z pozycjami rachunku dodano kolumnę "Rabat [%]".
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentu" dodano pole pozwalające określić szerokość kolumny "Rabat [%]" na wydruku oraz przełącznik umożliwiający całkowite wyłączenie umieszczenia na wydruku tejże kolumny.
 • Wprowadzono mechanizm polegający na autoukrywaniu kolumn w tabeli pozycji na oknie edycji dokumentu i na wydruku. Ukrywane są te kolumny dla których nie zdefiniowano żadnych wartości w jakiejkolwiek pozycji. Ukrywaniu podlegają kolumny "Cecha", "PKWiU" oraz "Rabat [%]".
 • Dodanow nowe zestawienie - Zestawienie sprzedaży według kategorii.
 • Dodanow nowe zestawienie - Zestawienie zakupów według kategorii.
 • Umożliwiono nie podawanie danych kontrahenta na dokumentach magazynowych WZ i PZ.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Nie pozwalaj na modyfikowane dokumentów wystawionych przed inwentaryzacją". Wyłączenie parametru daje możliwość usuwania dokumentów wystawionych przed ostatnią inwentaryzacją.
Zmiany w wersji 2.67.2012(2012-10-11)
 • Na oknie wyliczania cen dla dokumentów sprzedaży umożliwiono ręczną edycję ostatniej ceny zakupu względem, której liczona jest cena sprzedaży w oparciu o narzut lub marżę.
 • Umożliwiono import baz danych pochodzących z programu Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT (Dane - Import bazy danych).
 • Poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.66.2012(2012-09-27)
 • Na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumny "Rozliczono" zawierającą kwotę na jaką dokument został dotychczas rozliczony oraz kolumnę "Pozostało do rozliczenia" zawierającą pozostałą do rozliczenia kwotę.
 • Umożliwiono wyłączenie wyświetlania na czerwono dokumentów nierozliczonych dla których upłynął termin płatności. Aby dokumenty takie nie były wyróżniane należy wyłączyć w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" parametr "Wyróżnij czerwoną czcionką dokumenty nierozlicone po terminie płatności".
Zmiany w wersji 2.65.2012(2012-09-07)
 • W rejestrze faktur wyróżniono czerwoną czcionką dokumenty z odroczonym terminem płatności dla których minął termin zapłaty i które nie zostały rozliczone przy pomocy opcji "Rozlicz".
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Możliwość ręcznego poprawiania numerów dokumentów" (domyślnie wyłączony). Włączenie opcji powoduje możliwość zmiany numeru dokumentu na oknie edycji dokumentu.
 • Na oknie "Kontrahenci" dodano pod prawym przyciskiem myszy opcję "Pokaż dokumenty wystawione dla kontrahenta". Funkcjonalność ta umożliwia otwarcie okna rejestru faktur zawierającego wyłącznie dokumenty przypisane do tego kontrahenta.
 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania przedrostka dla numeru dokumentu, który automatycznie będzie dołączany przed numerem dokumentu. Przedrostek dla numeru można zdefiniować w Słowniki - Ustawienia dokumentów - [ rodzaj dokumentu ] - Przedrostek numeru.
 • Dodano nowe zestawienie - "Wartość sprzedaży według walut".
 • Dodano nowe zestawienie - "Wartość zakupów według walut".
 • Na oknie "Zestawienia" dodano przełącznik "Uwzględniaj proformy". W zależności od stanu przełącznika w skład zestawień są lub nie są wliczane faktury proforma.
 • Zmieniono zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych. Dotychczas filtr przepuszczał tylko te wpisy, które rozpoczynały się od wpisanego ciągu znaków. Obecnie filtr przepuszcza również wpisy które zawierają w środku szukany ciąg znaków.
Zmiany w wersji 2.64.2012(2012-08-20)
 • Przeorganizowano zakładkę "Dokumenty" w Konfiguracji poprzez przeniesienie pola "Treść uwag dodawanych do dokumentów" do nowej zakładki "Uwagi do dokumentów".
 • W Konfiguracji dodano nową zakładkę "Uwagi do dokumentów". Można tam zdefiniować treść stałych uwag dodawanych do dokumentów oraz ustalić sposób ich wyrównania na wydruku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.63.2012(2012-07-30)
 • Wprowadzono możliwość nominowania listy towarów i usług w dowolnej walucie. W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano pole "Waluta w której nominowane są ceny" (domyślnie PLN). Od ustawienia tego pola zależy w jakiej walucie nominowany będzie cennik towarów i usług. Podczas dodawania pozycji do dokumentu ceny przeliczane są według (lub względem) kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia dokumentu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano przełącznik "Do identyfikacji rolników ryczałtowych używaj numeru PESEL". W przypadku włączenia tego parametru na oknie edycji faktury VAT-RR oraz na wydruku faktury VAT-RR zamiast numeru NIP drukowany jest numer PESEL. Oprócz tego na oknie "Kontrahenci" oraz na oknie edycji kontrahenta pole "NIP" zastąpione jest wtedy etykietą "NIP lub PESEL".
 • Na oknie "Historia obrotów towarem" dodano przycisk "Pokaż dokument", który umożliwia otwarcie i podgląd zaznaczonego na liście dokumentu.
Zmiany w wersji 2.62.2012(2012-07-11)
 • Dla dokumentów dla których ustawione jest automatyczne nadawanie numerów wprowadzono mechanizm, który aktualizuje numer dokumentu po zmianie daty wystawienia.
 • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Zestawienie VAT wyliczane na podstawie podsumowania pozycji". Zaznaczenie tej opcji powoduję zmianę algorytmu wyliczania zestawienia VAT.
 • Umożliwiono szybkie dostosowanie programu dla firm podmiotowo zwolnionych z VAT i wystawiających rachunki. W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano parametr "Firma jest płatnikiem VAT" domyślnie zaznaczony. Wyłączenie parametru powoduje włączenie możliwości wystawiania rachunków sprzedaży oraz wyłączenie możliwości wystawiania faktur VAT.
 • Dla wszystkich plików wykonywalnych zawartych w pakiecie zastosowano certyfikowany podpis Windows Code Signing. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja ich autentyczności na poziomie systemu Windows co uniemożliwia uruchomienie tych plików w przypadku zainfekowania złośliwym oprogramowaniem.
Zmiany w wersji 2.61.2012(2012-06-25)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.60.2012(2012-06-05)
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" dodano parametr "Drukuj pogrubioną linię w tabelach". Od ustawienia tego parametru zależy grubość krawędzi tabel na wydrukach.
Zmiany w wersji 2.59.2012(2012-05-25)
 • W menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy z poziomu okna "Rejestr faktur" dodano opcję "Drukuj wezwanie do zapłaty". Wybranie opcji powoduje wydruk wezwania do zapłaty dla faktury, która została zazanczona i dla której zostało wywołane menu.
 • Na oknie "Kontrahenci" dodano przycisk "Należności". Wciśnięcie przycisku otwiera okno z listą należności kontrahenta dla którego została wywołana opcja. Dotychczas opcja ta była dostępna wyłącznie z poziomu menu otwieranego prawym przyciskiem myszy.
 • Umożliwiono wydruk listy należności kontrahenta z poziomu okna Kontrahenci - Pokaż należności kontrahenta. Na oknie tym dodano przycisk "Drukuj". Opcja ta umożliwia sporządzenie wydruku aktualnej listy należności lub wezwania do zapłaty.
Zmiany w wersji 2.58.2012(2012-05-10)
 • Na oknie rejestru faktur dodano przycisk "E-mail". Wciśnięcie przycisku powoduje automatyczne wygenerowanie oryginału zaznaczonej faktury do PDF i otwarcie okna edycji wiadomości w domyślnym programie pocztowym. Otwarta wiadomość zawiera jako załącznik wygenerowany PDF.
 • W konfiguracji dodano zakładkę "Elementy graficzne na wydruku". Przeniesiono tam elementy związane z dodawaniem własnego logo do wydruku.
 • W konfiguracji w zakładce "Elementy graficzne na wydruku" dodano możliwość wczytania pieczęci graficznej.
 • Umożliwiono wybór wyrównania logo oraz pieczęci na wydruku. Możliwe jest równanie logo do lewej krawędzi strony, do prawej krawędzi strony lub jego wyśrodkowanie.
 • Umożliwiono wczytywanie plików graficznych w formatach JPG, PNG, GIF.
 • Umożliwiono wybór stawki VAT na oknie edycji pozycji na dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz na fakturach eksportowych.
Zmiany w wersji 2.57.2012(2012-03-30)
 • Unowocześniono wygląd niektórych elementów graficznych programu takich jak kursory, strzałki w widokach drzew, przyciski, elementy podglądu wydruku.
 • Wprowadzono mechanizm pozwalający na zmianę "skórek" programu. Wyboru można dokonać spośród dziewięciu dostępnych szablonów graficzno-kolorystycznych. W tym celu dodano do konfiguracji zakładkę "Wygląd programu" w której można dokonać wyboru odpowiedniego schematu.
 • Poprawiono formatowanie wartości liczbowych i dat na wydrukach.
 • Poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Zmiany w wersji 1.56.2012(2012-03-12)
 • Wprowadzono zabezpieczenie polegające na informowaniu użytkownika o próbie wydruku na drukarce fiskalnej paragonu, który był już drukowany i fiskalizowany.
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano przełącznik "Umieszczaj na wydruku Oryginał i Kopia" (domyślnie włączony). Wyłączenie przełącznika powoduje nie umieszczanie na wydruku etykiet "Oryginał" i "Kopia".
 • Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie Windows. Zdarzało się, że na niektórych konfiguracjach systemu Windows daty były wyświetlane w formacie innym niż RRRR-MM-DD.
Zmiany w wersji 1.55.2012(2012-02-14)
 • Na oknie "Rejestr VAT sprzedaży" wprowadzono możliwość wygenerowania rejestru VAT dla faktur zaliczkowych.
 • Na oknie "Rejestr VAT sprzedaży" wprowadzono możliwość wygenerowania rejestru VAT dla faktur końcowych.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego nadawania numerów dla dokumentów PZ (Przyjęcie zewnętrzne).
Zmiany w wersji 1.54.2012(2012-01-17)
 • Wprowadzono możliwość drukowania paragonów przez drukarki fiskalne zgodne z protokołem POSNET. Aby paragony były drukowane przez drukarkę fiskalną należy włączyć obsługę drukarki w Konfiguracji w zakładce "Drukarka fiskalna" oraz określić port do którego podłączona jest drukarka. Należy również przyporządkować w słownikach stawek VAT do odpowiednich stawek VAT adekwatne oznaczenia PTU.
 • W konfiguracji wprowadzano nową zakładkę "Drukarka fiskalna" zawierającą parametry związane z obsługą drukarek fiskalnych.
 • W tabeli okna "Słownik stawek VAT" oraz na oknie edycji stawki VAT w tymże słowniku wprowadzono pole "PTU" w którym należy określić oznaczenie stawki VAT w drukarce fiskalnej. Pole to widoczne jest wyłącznie w przypadku włączonej obsługi drukarek fiskalnych w konfiguracji.
 • Poprawiono działanie opcji "Drukuj dokument magazynowy do dokumentu".
 • Na oknie edycji pozycji inwentaryzacji dodano możliwość modyfikacji pola "Cena [zł].
 • W przypadku wydruku zamkniętej inwentaryzacji arkusz spisu z natury drukowany jest z naniesionymi ilościami spisanymi i wyliczonymi wartościami oraz umieszczane jest podsumowanie inwentaryzacji.
 • Zmodyfikowano wygląd wydruku faktury VAT zaliczkowej polegający na umieszczeniu przy zestawieniu VAT tekstu "Zestawienie VAT (zaliczka)" oraz zmianie tekstu "Do zapłaty" na "Zaliczka do zapłaty".
 • Zmodyfikowano wygląd wydruku faktury VAT końcowej polegający na umieszczeniu przy zestawieniu VAT tekstu "Zestawienie VAT (rozliczenie końcowe)".
Zmiany w wersji 1.53.2012(2011-12-22)
 • Umożliwiono umieszczenie na wydrukach faktur informacji o KRS oraz kapitale zakładowym. W tym celu w Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pola "KRS" oraz "Kapitał zakładowy".
 • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano przełącznik "Drukuj podsumowania na dokumentach magazynowych WZ i PZ" (domyślnie włączony). Wyłączenie parametru powoduje nie umieszczanie na wydrukach dokumentów magazynowych zestawienia VAT, podsumowań oraz kwot do zapłaty.
 • Na oknie potwierdzenia wydruku dodano przełącznik "Drukuj dokument magazynowy". Zaznaczenie przełącznika umożliwia wydruk dokumentu magazynowego (WZ lub PZ) do wystawionego dokumentu sprzedaży lub zakupu.
 • Zmodyfikowano opis w miejscach na podpis wystawcy i odbiorcy dokumentu na dokumentach magazynowych WZ i PZ.
Zmiany w wersji 1.52.2011(2011-11-28)
 • Do tabeli okna "Towary i usługi" dodano kolumnę "Kod kreskowy".
 • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano pole "Kod kreskowy".
 • Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie "Towary i usługi". Zczytanie kodu kreskowego czytnikiem powoduje szybkie ustawienie kursora na towarze, któremu przyporządkowany jest dany kod.
 • Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie edycji dokumentu. Jeśli kursor jest aktywny w tabeli z pozycjami faktury to zczytanie kodu kreskowego powoduje dodanie nowej pozycji do faktury odpowiadającej towarowi z danym kodem kreskowym. Domyślnie przyjmowana jest pierwsza zdefiniowana cena oraz ilość 1.
 • W konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj miejsce na podpis wystawcy dokumentu" (domyślnie włączony). Odznaczenie opcji powoduje nie umieszczanie na wydruku miejsca na podpis osoby wystawiającej dokument.
 • W konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj miejsce na podpis odbiorcy dokumentu" (domyślnie włączony). Odznaczenie opcji powoduje nie umieszczanie na wydruku miejsca na podpis osoby odbierającej dokument.
Zmiany w wersji 1.51.2011(2011-11-14)
 • Na oknie należności kontrahenta dostępnego z poziomu okna kontrahentów w spisie dokumentów dodano kolumnę "Numer dokumentu".
 • Na oknie zestawień sprzedaży w widoku tabelarycznym dodano podsumowanie wartości w tabeli.
 • Poprawiono działanie rejestrów VAT zakupów
Zmiany w wersji 1.50.2011(2011-10-18)
 • Dodano możliwość wyszczególnienia faktur nierozliczonych dla danego kontrahenta. Pod prawym przyciskiem myszy w oknie "Kontrahenci" dodano opcję "Pokaż należności kontrahenta". Wybranie opcji powoduje wyświetlenie listy wszystkich nierozliczonych faktur danego kontrahenta.
 • Dodano możliwość drukowania faktur czcionką Calibri. Wyboru czcionki dokonuje się w konfiguracji w zakładce "Styl wydruków".
Zmiany w wersji 1.49.2011(2011-09-12)
 • Na oknie edycji towaru lub usługi wprowadzono przełącznik "Kartoteka jest usługą". Włączenie przełącznika dla usług powoduje oznaczenie danej kartoteki jako usługi i nie wyliczanie dla niej stanu magazynowego oraz nie uwzględniania kartoteki przy inwentaryzacji.
 • Dodano nowe zestawienie "Wartość marży według towarów i usług" obrazujące wartość wypracowanej marży na przestrzeni zadanego czasu w podziale na poszczególne towary.
 • Poprawiono działanie mechanizmów generujących rejestr VAT.
 • Poszerzono pole uwag dodatkowych dla dokumentów edytowalnych z poziomu Ustawień dokumentów (Słowniki - Ustawienia dokumentów).
 • Poprawiono wygląd okienek w przypadku pracy w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.
Zmiany w wersji 1.48.2011(2011-08-09)
 • Dodano nową stawkę VAT "oo." (odwrotne obciążenie).
 • Na oknie rejestr faktur rozbito podsumowanie dokumentów osobno na zakup i sprzedaż.
Zmiany w wersji 1.47.2011(2011-07-19)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.46.2011(2011-07-06)
 • Wprowadzono możliwość wyliczania ceny sprzedaży towaru w oparciu o narzut i marżę w stosunku do ostatniej ceny zakupu sprzedawanego towaru. Okno wyliczania pojawia się podczas dodawania towaru z listy do dokumentu. Aby funkcjonalność była aktywna należy włączyć parametr "Po dodaniu towaru do dokumentu automatycznie wyświetlaj okno wyliczania ceny" w konfiguracji w sekcji "Dokumenty".
 • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura VAT walutowa.
 • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura VAT walutowa korekta.
 • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura dostawa wewnątrzwspólnotowa.
 • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura eksportowa.
 • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według towarów i usług".
 • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według jednostek miar".
 • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według cechy...".
 • Zmodyfikowano sposób wyświetlania danych w zestawieniach tabelarycznych.
 • Na oknie "Rejestr faktura" wprowadzono nową kolumnę "Płatność po terminie". Wartość "Tak" oznacza, że dokument nie został rozliczony poprzez opcję "Rozlicz" i jednocześnie minął jego termin zapłaty.
Zmiany w wersji 1.45.2011(2011-06-01)
 • W konfiguracji w sekcji "Dokumenty" dodano opcjonalny parametr "Podczas zapisu rachunku proponuj dodanie kontrahenta do bazy". Włączenie parametru daje możliwość zapisu kontrahenta do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu.
 • Na oknie "Towary i usługi" dodano opcję "Przelicz stany magazynowe" dostępną pod prawym przyciskiem myszy. Opcja wymusza naliczenie stanów magazynowych wszystkich kartotek od nowa.
Zmiany w wersji 1.44.2011(2011-05-16)
 • W konfiguracji na zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Nie pozwalaj na realizację ilości, która spowoduje przekroczenie dostępnego stanu magazynowego". Włączenie paramteru powoduje wyświetlenie informacji o nie możliwości realizacji zadanej ilości towaru w przypadku gdy ilość ta spowoduje przekroczenie dostępnego stanu.
 • Zmieniono sposób wyliczania daty terminu płatności liczonego w oparciu o ilość dni terminu na oknie edycji dokumentu. Obecnie termin liczony jest względem daty wystawienia dokumentu.
 • Na wydrukach duplikatów faktur wprowadzono pole "Data duplikatu". Data duplikatu podawana jest w momencie wydruku duplikatu. Domyślnie podawana jest bieżąca data systemowa.
 • Zmieniono sposób przenumerowywania liczby porządkowej w rejestrze VAT.
 • W konfiguracji dodano zakładkę "Kontrahenci", a na niej parametr "Używaj danych dowododu osobistego rolnika". Włączenie tego parametru powoduje aktywację na oknie edycji danych kontrahenta pól pozwalających na wpisanie danych dowodu osobistego rolnika ryczałtowego. Tym samym podczas wystawiania faktury VAT-RR i wyborze kontrahenta z listy pobierane są do dokumentu pełne dane rolnika ryczałtowego.
Zmiany w wersji 1.43.2011(2011-03-22)
 • Dodano obsługę dokumentu sprzedaży Faktura VAT-marża.
 • Dodano możliwość wystawiania rachunku sprzedaży (faktura bez VAT). Jest to funkcjonalność przewidziana dla firm zwolnionych podmiotowo z podatku VAT (od towarów i usług).
 • Na oknie towarów i usług wprowadzono pola dotyczące wartości netto, wartości VAT i wartości brutto towaru według stanu magazynowego. Domyślnie kolumny są wyłączone. Można je włączyć korzystając z opcji "Widok".
 • Wprowadzono możliwość wpływania na rozmiar marginesów na wydrukach (Konfiguracja - Styl wydruków).
Zmiany w wersji 1.42.2011(2011-02-10)
 • Od dziś udostępniony został Użytkownikom nowy program Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Fakturowanie.